BUTOXONE M 400 SL

O produkcie

BUTOXONE M 400 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w grochu.

Środek Butoxone M 400 SL stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

MCPB – związek z grupy fenoksykwasów – 400 g/l w formie soli sodowej (35,08%).

Działanie na chwasty

BUTOXONE M 400 SL pobierany jest przez liście chwastów, powodując ich deformację a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Najskuteczniej zwalcza chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie siewki.

Wrażliwość chwastów:

Dawka 3,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: rdest powojowaty.

Chwasty średnioodporne: fiołek polny, jasnota purpurowa, przytulia czepna, rumian polny.

Dawka 4,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa bała, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna.

Chwasty średnioodporne: jasnota purpurowa, rumian polny.

Stosowanie środka

GROCH

 • Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów: 1.
 • Środek stosować w fazie 1 – 3 wąsów czepnych.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga!

Odmiana grochu jadalnego Opal może być wrażliwa na działanie środka.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:

 • na rośliny chore uszkodzone lub fazie rozwojowej innej od zalecanej
 • później niż na 8 godzin przed spodziewanym deszczem
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

Następstwo roślin

Butoxone M 400 SL nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w tym samym lub kolejnym sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGA:

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

Sposób mycia:

– opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić, – napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn sodowy i płukać, przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,

– części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka zawierającego podchloryn sodowy,

– ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

Środki ostrożności

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie (okres prewencji dla ludzi):

 • nie dotyczy.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji dla zwierząt):

 • 14 dni.

Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu):

 • nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • groch – 14 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz)

 • groch – 14 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo

 • nie dotyczy.

Ochrona stosującego środek ochrony roślin

 • Nie jeść nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 • Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
 • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
 • Zanieczyszczona oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Ochrona środowiska

 • Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
 • Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
 • W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem zwalczania konieczne jest zastosowanie 5 metrowej strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo.
 • Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
 • Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 • Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
 • Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Przechowywanie

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0º i nie wyższej niż 30ºC.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza

– jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04

Rzeszów – (17) 866 40 25

Kraków – (12) 411 99 99

Sosnowiec – (32) 266 11 45

Lublin – (81) 740 89 83

Tarnów – (14) 631 54 09

Łódź – (42) 657 99 00

Warszawa – (22) 619 66 54

Poznań – (61) 847 69 46

Wrocław – (71) 343 30 08

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.