KAPTAN ZAWIESINOWY 50 WP

O produkcie

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Zawartość substancji czynnej

kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 50% (500 g/kg)

Stosowanie środka

Środek stosować zapobiegawczo w czasie całego sezonu wegetacyjnego.

Jabłoń

Parch jabłoni

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy zielonego pąka kwiatowego do fazy gdy owoc osiąga połowę swojej wielkości (BBCH 55-74).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania – 3,0 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Grusza

Parch gruszy

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy zielonego pąka kwiatowego do fazy gdy owoc osiąga połowę swojej wielkości (BBCH 56-72).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania – 3,0 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Zalecana ilość wody: 600l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Fasola szparagowa

Antraknoza fasoli, bakterioza obwódkowa fasoli, szara pleśń

Termin stosowania: środek stosować w okresie formowania strąków (BBCH 69-71).

Maksymalna / zalecana dawka do jednorazowego zastosowania – 1,2 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Wiśnia

Gorzka zgnilizna wiśni

Termin stosowania: środek stosować po kwitnieniu drzew owocowych od fazy rozrastania się zalążni do początku dojrzewania, wybarwiania owoców (BBCH 72 – 81).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg /ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni. Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
− 20 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%,
− 30 m, w tym 10 m strefy ochronnej pokrytej zwartą roślinnością.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:

−  1 m w uprawie fasoli szparagowej,

−  3 m w uprawie jabłoni, gruszy i wiśni.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar< na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Zwierzęta -Nie dotyczy.
Ludzie-1 dzień.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
jabłka, gruszki – 7 dni,
fasola szparagowa ,wiśnie– 14 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ W PRZYPADKU UŻYCIA SRODKA OCHRONY ROŚLIN W WORECZKACH Z FOLII WODNOROZPUSZCZALNEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Wyjąć z opakowania zbiorczego woreczki ze środkiem ochrony roślin i kolejno wrzucać do naczynia napełnionego wodą (np. wiaderka), ciągle mieszając pozostawić do całkowitego rozpuszczenia się folii. Zawiesinę środka wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości .Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione wiaderko (lub inne naczynie) przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

–  po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

–  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

–  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak jak z resztkami cieczy użytkowej.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych

 • Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną (kombinezon) zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
  Unikać zanieczyszczenia skóry.
 • Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

−  w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

−  w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą

−  w temperaturze 0C – 30C.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.