Insektycydy na kukurydzę

PROCAM posiada w asortymencie insektycydy na kukurydzę renomowanych marek. Insektycydy oprócz eliminacji szkodników w kukurydzy, ograniczają także ich rozmnażanie. Znajdujące się w ofercie PROCAM insektycydy przeznaczone są również do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych, gdzie występują szkodniki ziarna. Wybierz środek owadobójczy na kukurydzę z naszej oferty handlowej i ciesz się zdrową uprawą.

Ochrona chemiczna kukurydzy przed szkodnikami

Większość insektów w kukurydzy pojawia się na etapie magazynowania, jednak są też takie, które żerują jeszcze na polu. Wszystkie z nich stanowią bezpośrednie zagrożenie dla jakości plonów. Dlatego tak istotne jest wykorzystywanie insektycydów w kukurydzy, które odpowiednio zastosowane ochronią plony.

Kiedy stosować oprysk na owady w kukurydzy?

Wykorzystanie chemicznych środków ochrony przed szkodnikami w kukurydzy nieraz bywa konieczne. Należy jednak pamiętać, aby wykorzystywać je dopiero po przekroczeniu progu szkodliwości owada. Jest to stopień zasiedlenia roślin przez owady, stanowiący zazwyczaj 15-20%.

Jakie szkodniki atakują kukurydzę?

Mszyca

Mszyce jako jedne z niewielu gatunków żerują na kukurydzy jeszcze w polu. Najczęściej występującymi warunkami są mszyca czeremchowo-zbożowa, mszyca zbożowa oraz mszyca różano-trawowa. Występują w uprawach kukurydzy od wczesnej wiosny do momentu zbioru plonu.

W miejscu żerowania mszyc w kukurydzy liście mogą się odbarwiać i stopniowo zasychać. Oprócz bezpośredniego wpływu, jaki wywierają te insekty w kukurydzy, mogą również być przyczyną wielu chorób – przenoszą wirusa mozaiki kukurydzy czy żółtej karłowatości jęczmienia na kukurydzy.

Omacnica prosowianka

Omacnica prosowianka jest kolejnym szkodnikiem w kukurydzy, który może żerować przed zbiorem plonów. Zimuje w pozostałościach po żniwach i grubych łodygach chwastów. Samice składają jaja w dolnych częściach liścia, na przełomie czerwca i lipca. Początkowo gąsienice żerują w pochwach liściowych, wiechach i zawiązkach kolb, a kiedy urosną – wgryzają się w łodygi i kolby. Obecność tego szkodnika w kukurydzy można poznać po białych trocinach leżących na polu.

Szkodniki magazynowe

Aby szkodniki magazynowe mogły się pojawić, muszą mieć odpowiednie warunki – temperatura i wilgotność grają kluczową rolę. Kiedy odpowiednie warunki będą zapewnione, szkodniki, mając pod dostatkiem pożywienia, w krótkim czasie potrafią zanieczyścić lub całkowicie zniszczyć magazynowe zbiory.

Najgroźniejsze szkodniki w kukurydzy to wołek zbożowy, trojszyk ulec, kapturnik zbożowiec oraz omacnica spichrzanka. To one zasiedlają ziarno i nasiona jako pierwsze, powodując wzrost wilgotności i temperatury zbiorów. Następne w kolejności są roztocza np. rozkruszek mączny, a jako ostatnie pojawiają się najbardziej wymagające szkodniki np. spichrzel surynamski.

Zwalczanie szkodników na plantacjach kukurydzy

Kiedy próg szkodliwości owadów zostanie przekroczony – pomocą służą insektycydy na kukurydzę. Stopień zagrożenia różni się w zależności od gatunku insektów, a w przypadku szkodników magazynowych także od warunków przechowywania. Istotne jest także, by dobrać środek o odpowiednim mechanizmie działania i z właściwą substancją czynną. W przypadku kukurydzy stosuje się zazwyczaj insektycydy o działaniu oddechowym – w postaci gazowej.

Mszyce

Do walki z mszycami w kukurydzy stosuje się insektycydy z grupy pyretroidów. Ich zastosowanie powinno nastąpić dopiero po przekroczeniu progu szkodliwości, który w tym wypadku wynosi 300 mszyc na 1 roślinie od fazy wiechowania kukurydzy.

Omacnica prosowianka

Próg szkodliwości tego szkodnika w kukurydzy stanowi 15% uszkodzonych roślin w uprawie na ziarno oraz 30-40% roślin uprawianych na kiszonkę. Uszkodzenia określa się zazwyczaj od połowy czerwca.

Szkodniki magazynowe

W przypadku szkodników magazynowych próg szkodliwości ma mniejsze znaczenie, gdyż warunki zmieniają się w zależności od sposobu i długości przechowywania. Na przykład obecność szkodników w kukurydzy przechowywanej w nieogrzewanych magazynach podczas okresu jesienno-zimowego nie wymaga chemicznych zabiegów zwalczania owadów, ponieważ w niskich temperaturach stają się mniej aktywne i praktycznie się nie rozmnażają.

Aby określić ilość szkodników w kukurydzy, pobiera się próbki z różnych miejsc, a następnie odsiewa je przez sito, by móc stwierdzić liczebność na 1 kg masy ziarna. Jeżeli ich szkodliwość okaże się wysoka – stosuje się insektycydy z pirymifosem metylowym.

Integrowana ochrona kukurydzy przed szkodnikami

Integrowana ochrona roślin to stosunkowo nowe podejście do zagadnień związanych z eliminacją niechcianych insektów w uprawach. Polega na działaniach zmniejszających liczebność szkodników w kukurydzy zamiast ich całkowitego zwalczania. Kontrola nad ilością owadów, głównie poprzez działania zapobiegawcze, pozwala na ograniczenie stosowania insektycydów w kukurydzy, minimalizując także ryzyko strat w plonach.

Jak chronić kukurydzę przed szkodnikami?

Istotnym krokiem w ochronie przed szkodnikami w kukurydzy jest działanie zapobiegawcze.

Mszyce

Siew o niezbyt wysokim zagęszczeniu i zwalczanie chwastów to podstawowe filary zapobiegania żerowaniu mszyc w kukurydzy.

Omacnica prosowianka

Dobór odmian kukurydzy o mniejszej podatności na atak szkodnika, właściwe zmianowanie oraz odpowiednie zabiegi agrotechniczne to połowa drogi do sukcesu w ochronie kukurydzy przed omacnicą prosowianką. Ze względu na fakt, iż szkodnik zimuje w pozostałościach po żniwach, istotne jest dokładne rozdrobnienie pozostałości po żniwach i przyoranie ich na dużą głębokość. W celu uniemożliwienia owadowi przetrwania zimy należy także zwalczać chwasty grubołodygowe, ponieważ stanowią one schronienie dla omacnicy.

Szkodniki magazynowe

W celu ochrony przechowywanych zbiorów przed szkodnikami w kukurydzy należy zapewnić odpowiednie warunki magazynowania. Szczególną uwagę należy poświęcić monitoringowi poziomu wilgotności i temperatury.

Źródła

  • Bereś P. K., Efekty chemicznego zwalczania larw Diabrotica virgifera virgifera LeConte na kukurydzy z wykorzystaniem metiokarbu oraz tiachloprydu z deltametryną. Progress in Plant Protection. 2016, 52 (2). [Google Scholar]
  • Bojarszczuk J., Podleśny J., Koszty ochrony roślin w wybranych gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego. Progress in Plant Protection. 2017, 57 (4), s. 266-271. [Google Scholar]
  • Bubniewicz P., Obserwacje biologiczne i zwalczanie ploniarki zbożówki (Oscinella frit. L., Diptera, Chloropidae) na kukurydzy przeznaczonej na paszę w warunkach Wielkopolski. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin. 1984, 26 (2). [Google Scholar]
  • Lisowicz F., Efekty chemicznego zwalczania ploniarki zbożówki (Oscinella Frit L.) na kukurydzy. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin. 1985, 27 (2). [Google Scholar]
  • Lisowicz F., Wpływ terminu zaprawiania nasion preparatem Seedox na skuteczność zabiegu zwalczania ploniarki zbożówki na kukurydzy. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin. 1983, 25 (2). [Google Scholar]