Actellic 20 FU świeca dymna

O produkcie

Insektycyd o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, w formie generatora dymu, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych, w których występują szkodniki ziarna, nasion i ich przetworów.

Zawartość substancji czynnej

pirymifos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych) – 225 g/kg (22,5%)

Inna substancja stwarzająca zagrożenie niebędąca substancją czynną: chloran potasu.

Stosowanie środka

Dezynsekcja pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych

Szkodniki ziarna, nasion i ich przetworów:

wołek zbożowy, trojszyk ulec, spichrzel surynamski, kapturnik zbożowiec, omacnica spichrzanka, rozkruszek mączny.

Zalecana dawka: 1 świeca na 400-500 m3 pomieszczenia.

Maksymalna liczba zabiegów: 2 zabiegi w sezonie.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 6 tygodni.

Sposób stosowania

Obiekt przeznaczony do dezynsekcji dokładnie wysprzątać, oczyścić i uszczelnić. Przed zabiegiem ewakuować ludzi i zwierzęta gospodarskie z obiektu, zamknąć wszystkie wywietrzniki, okna i drzwi (za wyjątkiem drzwi ewakuacyjnych). Uszczelnić wszelkie nieszczelności. W przypadku stosowania więcej niż jednej świecy, świece rozmieścić równomiernie na podłodze pomieszczenia. Świecą wstrząsnąć w celu rozluźnienia zawartości, a następnie zdjąć pokrywkę i zapalić odsłonięty zapalnik zapałką lub zapalniczką (nie wyjmować zapalnika). W razie przypadkowego zapalenia się płomień zdmuchnąć. Zapalnik tli się około 20 sekund zanim nastąpi wydzielanie się środka. Szybko zapalić wszystkie świece, pracując w kierunku wyjścia. W przypadku zapalania kilku świec lub sytuacji, gdy nie jest możliwe szybkie opuszczenie odymianego pomieszczenia natychmiast po wykonaniu zapalania, używać odpowiednich kombinezonów ochronnych oraz sprzętu do oddychania (półmaska z filtrem od EN 140 z filtrem cząstek stałych lub EN 143 P3 lub analogiczne). Obiekt zamknąć na 24 godziny, upewniając się, że drzwi zostały zamknięte na klucz oraz umieścić informację o wykonywanym zabiegu. Przed ponownym przystąpieniem do pracy wietrzyć obiekt co najmniej 1 godzinę. W razie konieczności wcześniejszego wejścia niż 4 godziny po wykonaniu zabiegu, nałożyć maskę przeciwgazową.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania

1. W przypadku przechowywania w pomieszczeniu ziarna zbóż, które były chronione środkami przeciwko szkodnikom magazynowym, przed wykorzystaniem pomieszczenia do przechowywania innych produktów roślinnych, wskazane jest dokładne wyczyszczenie pomieszczenia.

2. Ze względu na możliwość uodporniania się populacji szkodników magazynowych zaleca się:

− rotacyjne stosowanie środków owadobójczych, zawierających substancje czynne z różnych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania,

− stosowanie środków wyłącznie w zalecanych dawkach/stężeniach oraz

− stosowanie przemienne różnych formulacji/sposobów aplikacji: fumigant – środek kontaktowy – fumigant.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować odpowiednie kombinezony ochronne oraz sprzęt do ochrony dróg oddechowych (półmaska z filtrem od EN 140 z filtrem cząstek stałych do EN 143 P3 lub analogiczne).
 • W razie konieczności wcześniejszego wejścia niż 4 godziny po wykonaniu zabiegu, nałożyć maskę przeciwgazową.
 • Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
 • Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Środek zawiera związek fosforoorganiczny będący inhibitorem cholinoesterazy – nie wolno go stosować osobom, wobec których istnieją przeciwwskazania medyczne dotyczące pracy z takimi substancjami.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W pomieszczeniu podczas stosowania środka nie mogą znajdować się zwierzęta.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • 24 godziny.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,

− z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.

Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.

Palenie wzbronione.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Objawy zatrucia:

Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę.

Zalecenia dla lekarza:

leczenie:

1. Jeśli wystąpiły oznaki i objawy zatrucia, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w kilku dawkach) i powtarzać (w razie potrzeby) dopóty, dopóki nie nastąpiła pełna atropinizacja.

2. Jeśli to możliwe podać domięśniowo 1 g pralidoksyny. Powtórzyć po 3-4 godzinach.

inne środki zaradcze:

1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.

2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.

3. Jeśli środek został połknięty – szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Kontynuować dopóty, dopóki wymiociny nie będą przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna.

4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24 godziny.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.