KINARA 500 SC

O produkcie

Zawartość substancji czynnej:
diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (41,55%)

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Opis działania

Selektywny herbicyd o działaniu kontaktowym, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany nalistnie i doglebowo.

Działanie na chwasty

Środek jest pobierany głównie poprzez liście oraz częściowo korzenie chwastów. Chwasty wrażliwe kiełkują, ale szybko ulegają odbarwieniu. Odbarwienie w postaci żółtych, białych i/lub różowych plam rozprzestrzenia się, powodując zamieranie chwastów. Zasadniczo największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, gdy są one najbardziej wrażliwe tzn. w okresie kiełkowania, na krótko po wschodach i w fazie siewek.
W sprzyjających warunkach działanie doglebowe substancji czynnej środka może trwać przez ponad 8 tygodni od zastosowania. Wilgotne podłoże o delikatnej strukturze i opady w pierwszych tygodniach po zastosowaniu są ważne dla skutecznego działania środka.

Wrażliwość chwastów w zbożach ozimych

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, rumianek pospolity, tasznik pospolity, przetacznik perski.

Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik bluszczykowy, rdest ptasi.

Wrażliwość chwastów w jęczmieniu jarym

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik polny, psianka czarna, rdest ptasi, starzec zwyczajny.

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO OZIME

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia (BBCH 01-29).
  Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

JĘCZMIEŃ JARY

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od połowy do końca fazy krzewienia (BBCH 26-29).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Następstwo roślin

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby gdy wiosną zaorano plantację nie uprawiać buraków, grochu (na lekkich glebach), rzepaku, owsa, warzyw cebulowych i roślin kapustnych. Pozostałe rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na głębokość 20 cm.

Sukcesywne stosowanie środków zawierających substancję czynną diflufenikan może prowadzić do akumulacji w glebie tej substancji, w związku z czym gleba musi być odwrócona pługiem przed wysiewem lub posadzeniem roślin innych niż zboża.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Po zastosowaniu środka zboża mogą wykazywać pewne odbarwienie, które jednak ma charakter przemijający i nie wywiera wpływu na ich wzrost i plonowanie. Odbarwienie pierwszego liścia może wystąpić szczególnie na najsłabszych roślinach. Równomierny wysiew na dostatecznej głębokości (około 3 cm) ogranicza te objawy.

Działanie doglebowe środka może być utrudnione w warunkach suchych, na glebach grudkowatych oraz na glebach z dużym udziałem frakcji gliny i/lub dużej zawartości substancji organicznej. Gleba powinna pozostawać sucha przez co najmniej 4 godziny przed zastosowaniem po wschodzie roślin.

W przypadku zastosowania na uprawę, która jest osłabiona przez mróz, brak substancji odżywczych, bardzo suche lub wilgotne warunki, choroby, szkodniki lub inne środki ochrony roślin istnieje możliwość uszkodzenia roślin uprawnych.

Stosowanie na lekkich glebach piaszczystych lub glebach z dużą ilością kamieni i żwiru może spowodować uszkodzenie uprawy.

Środka nie stosować:
– w zbożach uprawianych z wsiewkami,
– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze), zabezpieczające przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • Po kontakcie ze skórą najpierw usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę dużą ilością wody.
 • Wyprać odzież ochronną po użyciu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

 • 5 m od zbiorników i cieków wodnych lub,
 • 1 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%

W celu ochrony roślin niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

 • 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo przy zastosowanej dawce 0,375 l/ha lub,
 • 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo przy zastosowanej dawce 0,375 l/ha z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75% lub,
 • 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo przy zastosowaniu dawki 0,125 l/ha.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin (1 dzień)

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0C – 30C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności – 2 lata

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.