MONSOON ACTIVE

O produkcie

Zawartość substancji czynnej:
Foramsulfuron sodowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 31,5 g/l (3,21 %)
tienkarbazon metylu (substancja z grupy triazolinonów) – 10 g/l (1, 02%)
Sejfner: Cyprosulfamid
Inne substancje stwarzające zagrożenie: Eter alkilowy oksyetylowanego alkoholu tłuszczowego.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Opis działania

MONSOON ACTIVE to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne foramsulfuron sodowy i tienkarbazon metylu zaliczane są do grupy B.

Działanie na chwasty

Środek zawiera dwie substancje czynne zaliczane do inhibitorów syntazy acetolaktanowej (ALS) co powoduje zahamowanie syntezy białek, a tym samym zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

Foramsulfuron sodowy pobierany jest poprzez liście chwastów, natomiast tienkarbazon metylu poprzez korzenie i liście chwastów. Środek należy stosować po masowych wschodach większości obecnych na danym polu gatunków chwastów, gdy większość z nich znajduje się w fazie siewek do fazy 2-5 liści tj. od fazy BBCH 12 do BBCH 15. Komosa biała jest skutecznie zwalczana jedynie w fazie siewek do fazy 2 liści właściwych. Gatunki jednoliścienne w chwili zabiegu powinny znajdować się w fazie widocznych 2 liści (BBCH 12) do początku krzewienia (BBCH 21) . Pełen efekt chwastobójczy widoczny jest po upływie 2-3 tygodni od wykonania zabiegu.

Zabieg jednorazowy
Chwasty wrażliwe: Chwastnica jednostronna, , fiołek polny, komosa biała, przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,
Chwasty średniowrażliwe: dymnica pospolita, przetacznik perski

Dawki dzielone
Chwasty wrażliwe Chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,
Chwasty średniowrażliwe: dymnica pospolita.

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Kukurydza

a) Zabieg jednorazowy
Termin stosowania: Środek stosować po wschodach kukurydzy, od fazy 2 do fazy 6 liści właściwych (BBCH 12 -16). O terminie zabiegu decyduje faza rozwojowa obecnych na polu gatunków chwastów.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

lub

b) Dawki dzielone

Pierwszy zabieg
Termin stosowania: środek stosować w fazie 2 liści właściwych kukurydzy.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Drugi zabieg
Termin stosowania: środek stosować do fazy 6 liści właściwych kukurydzy.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średnio-kropliste.

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy

1. W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 8 liści kukurydzy).

2. W warunkach niskiej wilgotności powietrza oraz panującej suszy skuteczność herbicydu na komosę białą może być niewystarczająca.

3. Środek wnika do roślin w ciągu 2 godzin od zastosowania. Niewielki opad deszczu krótko po tym czasie nie wpływa ujemnie na skuteczność działania środka.

4. Przy dużym nasileniu zachwaszczenia, szczególnie w warunkach niewystarczającego uwilgotnienia gleby, zastosowanie środka może nie chronić w dostatecznym stopniu uprawy przed zachwaszczeniem wtórnym.

5. W przypadku wystąpienia skrajnych warunków atmosferycznych na niektórych odmianach hybrydowych mogą pojawić się symptomy uszkodzeń i przyhamowanie wzrostu kukurydzy. Powyższe symptomy mają charakter przemijający i nie mają wpływu na końcowy plon roślin.

6. Strategia zarządzania odpornością
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,
– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

7. Środka nie stosować:
– na plantacjach nasiennych przeznaczonych do dalszej reprodukcji nasion, na plantacjach kukurydzy cukrowej oraz w rodach hodowlanych,
– na rośliny mokre, osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, spadki temperatur, zalanie wodą,
– w temperaturze poniżej 8oC i powyżej 25oC,
– w warunkach dużych dobowych wahań temperatury mogących osłabić kondycję roślin,
– w warunkach panującej suszy, silnego nasłonecznienia i innych skrajnych okolicznościach ograniczających niezakłócony wzrost i rozwój roślin np. widoczne symptomy niedoborów składników pokarmowych, niskie pH, itp.,
– w mieszankach z innymi środkami ochrony roślin.

8. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne (szczególnie wrażliwe uprawy to: burak cukrowy ,słonecznik, groszek, soja),
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji i wykonaniu orki można uprawiać pszenicę ozimą, pszenicę durum, pszenżyto, owies, len, groch, słonecznik, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, soję i sorgo. W przypadku stosowania uproszczeń uprawowych, szczególnie po okresach panującej suszy rozkład substancji czynnych może ulegać spowolnieniu, co wiąże się z ryzykiem następczego oddziaływania na wymienione rośliny. Po zaoraniu plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki na polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę. Po 3 miesiącach od wykonania orki nie zaleca się wysiewać soi, fasoli, sorga, życicy, rzepaku i słonecznika. Wysiew pozostałych roślin odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Uwaga:

– Przed użyciem opakowanie wielokrotnie wstrząsnąć do chwili uzyskania całkowicie jednorodnej zawiesiny.
– Używać rękawic ochronnych.
– Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
– Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
– W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
– Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
– W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
– Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
– W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
− w przypadku jednokrotnego zastosowania 15m,
− w przypadku stosowania w systemie dawek dzielonych 10m.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
− 10m lub,
− 5m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub,
− 1m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%

Warunki przechowywanie i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
− pod zamknięciem,
− w temperaturze 0 oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Nie wywoływać wymiotów.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.