PLEBAN 75 WG

O produkcie

Herbicyd w formie mikrogranulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowanym do odmierzania objętościowego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)

Działanie na chwasty

Pleban 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza możliwość pobierania go przez korzenie. Pierwsze efekty działania środka widoczne są po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Pleban 75 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają środek na związki nieaktywne. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w okresie od fazy dwóch liści do fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża.
Opady deszczu występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu obniżają skuteczność działania środka.

Chwasty wrażliwe:
− zboża ozime – dawka 20-25 g/ha: chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polne, samosiewy rzepaku.
− zboża jare – dawka 15-20 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, nawrot polny, przytulia czepna (dawka 20 g/ha), rumianek pospolity (dawka 20g/ha), tasznik pospolity, tobołki polne,

Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, ostrożeń polny, rdestówka powojowata.

Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

Stosowanie środka

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME

Środek stosować:
a) jesienią, od rozwinięcia trzeciego liścia do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Liczba zabiegów: 1.
lub

b) wiosną, po ruszeniu wegetacji, od fazy końca krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło
(BBCH 29-30).
Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

 • Pleban 75 WG 25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
 • Pleban 75 WG 25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

 • Pleban 75 WG 20-25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
 • Pleban 75 WG 20-25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY

 • Środek stosować od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło, w fazie 2-4 liści chwastów.
 • Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający):

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

 • Pleban 75 WG 20 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
 • Pleban 75 WG 20 g/ha + Silwett 0,1 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

 • Pleban 75 WG 15-20 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
 • Pleban 75 WG 15-20 g/ha + Silwett 0,1 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:
1. Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć
skuteczność działania środka.
2. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych
lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.
3. W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz
krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.

Następstwo roślin

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych w następnym sezonie wegetacyjnym.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki i upływie 30 dni od zabiegu można uprawiać zboża i kukurydzę.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Strategia zarządzania odpornością
Środek Pleban 75 WG zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
− postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
− dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
− używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
− stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
− stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,
− stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
− stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej,
− informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
− w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem środka ochrony roślin.

2. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zboża.

3. Środka nie stosować:
− łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,
− w zbożach z wsiewką roślin bobowatych,
− na rośliny mokre od deszczu lub rosy
− na plantacjach roślin chorych, osłabionych przez szkodniki, mróz, nadmiar wilgoci, suszę, niedobór składników mineralnych lub inne czynniki powodujące osłabienie wzrostu.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0 oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po

środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.