MOCARZ 75 WG

O produkcie

Mocarz 75 WG jest środkiem chwastobójczym w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych oraz w kukurydzy.

Etykieta środka ochrony roślin Mocarz 75 WG, załącznik do decyzji MRiRW . Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych

Zawartość substancji czynnych

Tritosulfuron -(związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) – 25 % (250 g/kg)
Dikamba – (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 50 % (500 g/kg)

Działanie na chwasty

Mocarz 75 WG jest selektywnym herbicydem systemicznym pobieranym przez liście chwastów. W warunkach sprzyjających działaniu środka (ciepła i wilgotna pogoda) pierwsze objawy działania pojawiają się po upływie 7-10 dni, a po okresie 2-4 tygodni chwasty wrażliwe zamierają. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych – od fazy 2 do 4 liści. Chwasty mniej wrażliwe na działanie środka nie są niszczone całkowicie, ale nie stanowią konkurencji dla rośliny uprawnej.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny.

Chwasty średnio odporne: ostrożeń polny, rdest ptasi.

Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy.

Stosowanie środka

Pszenica ozima, pszenżyto ozime

– Termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia zbóż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej zaleca się stosowanie herbicydu Mocarz 75 WG z herbicydem Apyros 75 WG w dawce:

Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 – 0,020 kg/ha

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie mieszaniny środków Mocarz 75 WG i Apyros 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce:

Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 -0,020 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha

 

Żyto

– Termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

 

Pszenica jara, jęczmień jary, owies

– Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy 3 liści do pełni fazy krzewienia zbóż:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

 

Kukurydza

– Termin stosowania: środek stosować w fazie 2 – 5 liści kukurydzy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie środka Mocarz 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce:

Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji wcześniej potraktowanej środkiem Mocarz 75 WG (w wyniku uszkodzenia przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po upływie 2 miesięcy od momentu zastosowania środka można uprawiać wszystkie rośliny, za wyjątkiem buraka cukrowego, buraka pastewnego, rzepaku, gorczycy i grochu.

W przypadku stosowania środka Mocarz 75 WG łącznie z środkiem Apyros 75 WG:

Jesienią po zbiorze pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego na polach, po zastosowaniu środka Mocarz 75 WG wraz z środkiem Apyros 75 WG, jako rośliny następcze można uprawiać zboża ozime i rzepak ozimy. Wiosną można uprawiać wszystkie rośliny za wyjątkiem buraków, które mogą być uprawiane po upływie 24 miesięcy po zastosowaniu tych środków.

W przypadku konieczności likwidacji plantacji (w wyniku uszkodzenia roślin przez mróz, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki na głębokość 20 cm na polu na którym uprzednio zastosowano środek Mocarz 75 WG łacznie z środkiem Apyros 75 WG można uprawiać pszenicę jarą i ziemniak.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Wyższa wilgotność gleby i powietrza oraz wyższe temperatury zwiększają skuteczność działania środka.

2.Opady deszczu 4 godziny po wykonaniu zabiegu nie wpływają negatywnie na skuteczność działania środka.

3. W warunkach niesprzyjających wzrostowi roślin po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające niewielkie objawy fitotoksyczności, które nie mają jednak wpływu na dalszy rozwój roślin.

4. Co roczne stosowanie herbicydu Mocarz WG na tym samym polu może doprowadzić do uodpornienia się chwastów na substancje czynne herbicydu.

5. Środka nie stosować:

− na rośliny osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki,

− przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich.

6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając.

Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku stosowania środka łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC najpierw sporządzić ciecz użytkową środka Mocarz 75 WG w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Sporządzając ciecz użytkową mieszaniny środków, należy najpierw odważoną ilość środka Mocarz 75 WG wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do połowy objętości opryskiwacza, wsypać odważoną ilość środka Apyros 75 WG (zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta środka w etykiecie – instrukcji stosowania), a następnie dodać adiuwant Olbras 88 EC i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, po czym dokładnie wymieszać.

Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne umycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zboża lub kukurydza.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

– Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

– Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

– Unikać wdychania pyłu.

– Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

– Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

– W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

– W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

– Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

– Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

– Materiał zielony zbóż – 14 dni

– Materiał zielony kukurydzy – 28 dni

– Ziarno zbóż – 50 dni

– Ziarno kukurydzy – 100 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

– W przypadku konieczności zaorania plantacji (np. w wyniku uszkodzenia przez przymrozki, choroby lub szkodniki) potraktowanej środkiem Mocarz 75 WG:

2 miesiące – wszystkie rośliny za wyjątkiem buraka cukrowego, buraka pastewnego, rzepaku, gorczycy i grochu.

– W przypadku stosowania środka Mocarz 75 WG łącznie ze środkiem Apyros 75 WG:

3 – 4 miesiące (jesienią po zbiorze pszenicy ozimej i pszenżyta oziemego) – zboża ozime i rzepak ozimy,

12 miesięcy (wiosną następnego roku) – wszystkie rośliny za wyjątkiem buraków,

24 miesiące – burak cukrowy i burak pastewny.

– W przypadku konieczności zaorania plantacji (np. w wyniku uszkodzenia przez przymrozki, choroby lub szkodniki) potraktowanej środkiem Mocarz 75 WG oraz środkiem Apyros 75 WG po wykonaniu na tym polu orki na głębokość 20 cm można uprawiać – pszenicę jarą i ziemniak.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0ºC – 30ºC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem . Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie w przypadku gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.