REACTOR 480 EC

O produkcie

REACTOR 480 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych rocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym.
Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) – 480 g/l (45,71%)

Działanie na chwasty

Reactor 480 EC działa na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania.

Chwasty wrażliwe w dawce 0,2 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity.
Chwasty wrażliwe w dawce 0,25 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe 0,25 l/ha:  jasnota biała, rdest powojowaty.
Chwasty odporne 0,25 l/ha: fiołek polny, rdest kolankowaty.

Stosowanie środka

ROŚLINY ROLNICZE

Rzepak ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: środek stosować na jesieni, bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę (BBCH 00).
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość (około 2 cm), dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA

1.Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.

  1. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
  2. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na uprawy sąsiadujące. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może powodować przebarwienia roślin uprawianych w sąsiedztwie, szczególnie zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.

Następstwo roślin

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku ozimego jesienią tego samego roku, po upływie minimum 6 tygodni od wykonania oprysku można jedynie uprawiać zboża ozime. Na wiosnę po wykonaniu orki na głębokość 25 cm na tym samym polu można uprawiać bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, ziemniaki lub tytoń. Natomiast zboża jare (z wyjątkiem jęczmienia jarego), kukurydzę, cebulę, marchew oraz len uprawiany na nasiona można uprawiać na wiosnę, ale po upływie minimum 7 miesięcy od terminu zastosowania środka Reactor 480 EC w uprawie rzepaku ozimego.Po zbiorze rośliny uprawnej i wykonaniu orki na głębokość 15 cm jako rośliny następcze można uprawiać wszystkie rośliny uprawne.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środka nie stosować:

– w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia,
– na gleby zbyt wilgotne i przesuszone,
– opryskiwaczami wysokociśnieniowymi,
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne oraz podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury,
– gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

–  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

3.Zabieg wykonywać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze średnio- lub grubokropliste w dolnym zakresie zalecanych ciśnień.

4. Belka polowa opryskiwacza powin

 

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Uwaga: Środek bardzo lotny!
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

–  po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe, lub,

–  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

–  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować ochronę oczu/odzież ochronną/ochronę twarzy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy po uwzględnieniu następstwa roślin.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie przekraczającej zakresu 0-30oC.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.