BRASAN 540 EC

O produkcie

BRASAN 540 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

dimetachlor – związek z grupy chloroacetanilidów – 500 g /l(47,17%)
chlomazon – związek z grupy izoksazolidionów – 40 g /l (3,77%)

Działanie na chwasty

Chwasty wrażliwe:

bodziszek polny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mlecz zwyczajny, mlecz kolczasty, przetacznik perski, przytulia czepna, rogownica skupiona, rzeżucha włochata, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw tępolistny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.

Chwasty średniowrażliwe:

bodziszek drobny, bodziszek porozcinany, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy rumianek pospolity, stulichy, wyczyniec polny.

Chwasty odporne:

chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołki, poziewnik szorstki, samosiewy zbóż

Stosowanie środka

RZEPAK OZIMY

  • Termin stosowania: opryskiwać bezpośrednio po siewie do fazy przedostania się liścieni na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).
  • Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć glebą.
  • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  • Zalecana ilość wody: 150 – 400 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku jesienią, ponowny wysiew rzepaku ozimego możliwy jest dopiero po wykonaniu orki na głębokość min. 15 cm. Pszenica ozima może być również uprawiana jednak dopiero po wykonaniu orki o głębokości minimum 20 cm.

W przypadku konieczności zorania plantacji rzepaku wiosną (spowodowanej problemami z przezimowaniem rzepaku), możliwa jest uprawa rzepaku jarego, grochu, fasoli, kukurydzy lub ziemniaków jedynie po wykonaniu płytkiej orki. Natomiast uprawa pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, facelii, słonecznika, lnu, buraka cukrowego lub traw pastewnych może być możliwa po wykonaniu orki o głębokości na minimum 15 cm.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środek ochrony roślin Brasan 540 EC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną dimetachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.

2. Po zastosowaniu środka Brasan 540 EC nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych w uprawie rzepaku ozimego.

3. Stosowanie środka Brasan 540 EC może powodować przejściowe objawy fitotoksyczności tj. przebarwienia liści i przyhamowanie wzrostu.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

5. Przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej podczas stosowania środka zmniejsza ryzyko negatywnego wpływu na uprawy sąsiadujące.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.

W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza, zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz z użytkową niezwłocznie zużyć. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, Etykieta

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 10oC – 30oC.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Nie wywoływać wymiotów.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.