BANJO 500 SC

Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, marchwi, pietruszki korzeniowej, selera korzeniowego i buraka ćwikłowego.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:

fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) – 500 g/l (39,2%)

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

Alternarioza

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania:

Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach. Zabiegi wykonywać od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).

Liczba zabiegów: 1-3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zaraza ziemniaka (nać i bulwy).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).

Liczba zabiegów: 3-5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Marchew, seler korzeniowyPietruszka korzeniowaBuraki ćwikłowe

Alternarioza naci marchwi

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, od fazy 5-ciu liści do początku rozwoju części przeznaczonych do zbioru (BBCH 15 – 39).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Alternarioza naci pietruszki

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, od fazy 5-ciu liści do początku rozwoju części przeznaczonych do zbioru (BBCH 15 – 39).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Alternarioza buraka (liście)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, w fazie od 9 i więcej liści buraka ćwikłowego, do fazy rozwoju rozety, gdy liście zakrywają 60% powierzchni gleby (BBCH 19-36).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
 • Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie:

– strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy ziemniaków,

– strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy marchwi, pietruszki korzeniowej i selera korzeniowego,

– zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy buraka ćwikłowego.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Ziemniaki, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, buraki ćwikłowe – 7 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0oC – 30oC.

 • Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.,

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Dodatkowe informacje

opakowanie

,