SIMAROL GB NA ŚLIMAKI

O produkcie

SIMAROL GB NA ŚLIMAKI  to moluskocyd w formie granulowanej przynęty do zwalczania ślimaków w niektórych uprawach
rolniczych oraz w roślinach ozdobnych w uprawie polowej i pod osłonami. Wabi ślimaki i jest chętnie
przez nie zjadany. Działa żołądkowo i kontaktowo. Zawiera gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu.

Zawartość substancji czynnej

Metaldehyd (związek z grupy pochodnych aldehydu octowego) – 50 g/kg (5%).

Stosowanie środka

Rośliny rolnicze: rzepak ozimy, pszenica ozima
ślimaki nagie np. pomrowiki, śliniki
– w rzepaku – po siewie do fazy 5 liścia (BBCH 15),
– w pszenicy – po siewie do fazy 4 liścia (BBCH 14).

  • Środek rozsypywać równomiernie na polu, np. aplikatorem do granulowanych środków ochrony roślin. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Funkia, aksamitka i inne rośliny ozdobne (w uprawie polowej i pod osłonami)
ślimaki nagie i oskorupione np. śliniki, wstężyki

  • Termin stosowania: Środek stosować po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki.
  • Środek rozsypywać równomiernie np. aplikatorem do granulowanych środków ochrony roślin na całej powierzchni gleby między roślinami i wzdłuż brzegów zagonów. Nie posypywać roślin uprawnych. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/1000 m2
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Przed zastosowaniem na glebę gruboziarnistą, zalecane jest jej wyrównanie, aby granulat nie
wniknął w szczeliny i pozostał łatwo dostępny dla ślimaków.
2. Najlepsze efekty zwalczania uzyskuje się stosując środek w godzinach popołudniowych
lub wieczornych.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Chronić zwierzęta domowe przed kontaktem z preparatem.

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
− w temperaturze 0 °C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów. Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.