TOBIAS-PRO 250 EW

O produkcie

TOBIAS-PRO 250 EW to fungicydw postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej (EW) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.
Środek zawiera substancję czynną tebukonazol z grupy FRAC 3.

Zawartość substancji czynnych

tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (27,0%)
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: N,N-dimetylokapramid.

Stosowanie środka

Środek do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego lub sadowniczego.

Rzepak ozimy, rzepak jary

Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w następujących terminach:

Rzepak ozimy
Termin stosowania: jesienią w stadium 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Stosowanie środka jesienią wpływa dodatkowo na hamowanie wzrostu części nadziemnej roślin rzepaku i może przyczynić się do polepszenia przezimowania plantacji.
Termin stosowania: wiosną od fazy wzrostu pędu głównego do fazy pąkowania (BBCH 30-55).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Rzepak jary
Termin stosowania: Środek stosować od fazy wzrostu pędu głównego do fazy pąkowania (BBCH 30-55).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,75 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach sprzyjających występowaniu i rozwojowi chorób.
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Wiśnia
brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: Należy wykonać jeden zabieg w początkowej fazie kwitnienia lub w pełni fazy kwitnienia (BBCH 60-65).
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Śliwa
brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować dwukrotnie: 3 tygodnie po kwitnieniu i nie później niż 7 dni przed zbiorem (BBCH 71-85).
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy, rzepak jary: 35 dni
wiśnia, śliwa: 7 dni
1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.
2. W celu uniknięcia powstania odporności grzybów chorobotwórczych na substancje czynne z grupy triazoli, środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W okresie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
– 1 m w przypadku zastosowania środka do ochrony roślin rolniczych,
– 3 m w przypadku zastosowania środka do ochrony roślin sadowniczych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
– 1 m w przypadku zastosowania środka do ochrony roślin rolniczych,
– 3 m w przypadku zastosowania środka do ochrony roślin sadowniczych.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 0°C – 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU POŁKNIECIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktuj się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.