COMA 20 WG

O produkcie

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), przystosowany do odmierzania objętościowego.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy B.

Zawartość substancji czynnej

metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 200 g/kg (20%).

Działanie na chwasty

Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez liście i korzenie, a następnie szybko przemieszczany w roślinie. Należy do grupy inhibitorów ALS, hamujących biosyntezę niezbędnych roślinom aminokwasów. Hamuje podział komórek w stożkach wzrostu pędów i korzeni, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Coma 20 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, gdyż zboża rozkładają środek na związki nieaktywne.

Efekt działania środka w postaci żółknięcia roślin wrażliwych widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Długotrwała susza może ograniczyć skuteczność środka.

Chwasty wrażliwe:fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa (w dawce 30 g/ha), komosa biała (do fazy 6 liści), mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolity,

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, komosa biała, przetacznik polny,

Chwasty średnio odporne: przytulia czepna, rdest powojowy.

Stosowanie środka

1. Pszenica ozima, pszenżyto ozime

A. Termin stosowania:

 • Środek stosować wiosną tuż po ruszeniu wegetacji od fazy 5 rozkrzewień do fazy trzeciego kolanka (BBCH 25-33).
 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Pszenica jara, jęczmień jary

A. Termin stosowania:

 • Środek stosować od fazy 5 rozkrzewień do fazy trzeciego kolanka (BBCH 25-33)
 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 – 30 g/ha.
 • Wyższą dawkę środka stosować na chwasty starsze i w razie ich dużego nasilenia.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

Po upływie 3 miesięcy od wcześniejszej likwidacji plantacji, w tym samym sezonie wegetacyjnym można uprawiać tylko pszenicę ozimą.

Po zbiorze rośliny uprawnej, w tym samym sezonie wegetacyjnym można uprawiać zboża ozime, rzepak ozimy, trawy.

W kolejnym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie rośliny uprawne.

Uwaga! Przestrzegać zaleceń dotyczących działania następczego herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem Coma 20 WG.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.

2. Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

3. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie środka stosowanego łącznie ze środkiem Coma 20 WG.

4. W celu niedopuszczenia do powstania odporności należy przestrzegać zasad, które zmniejszają możliwość jej powstania:

– stosować środek zgodnie z jego etykietą,

– nie stosować dawek niższych od zalecanych,

– na polu stosować substancje czynne z różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania,

– dokładnie czyścić ziarno zbóż po jego zbiorze aby nie dopuścić do przenoszenia nasion chwastów odpornych wraz z materiałem siewnym na nowe pola uprawne.

Środka nie stosować:

– w zbożach z wsiewką roślin motylkowych lub innych dwuliściennych;

– na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby;

– na tym samym polu więcej niż raz w sezonie.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne, szczególnie dwuliścienne;

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek odważyć (lub odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką).

Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając.

W przypadku łącznego stosowania środka Coma 20 WG z innym herbicydem, najpierw sporządzić w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową środka Coma 20 WG, a następnie dodać inny herbicyd.

Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg jeżeli jest to możliwe, lub,

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie z poniżej podanym sposobem:

– opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,

– napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,

– części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka zawierającego podchloryn sodowy,

– ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej w odległości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, lub 1 m z równoczesnym użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50%.

W przypadku zbóż ozimych: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku zbóż jarych:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Po upływie 3 miesięcy od wcześniejszej likwidacji plantacji, w tym samym sezonie wegetacyjnym można uprawiać tylko pszenicę ozimą.

Po zbiorze rośliny uprawnej, w tym samym sezonie wegetacyjnym można uprawiać zboża ozime, rzepak ozimy, trawy.

W kolejnym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie rośliny uprawne.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.