AMBASADOR 75 WG

O produkcie

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Ambasador 75 WG to środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania ilościowego. Stosowany nalistnie i przeznaczony jest
do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawach pszenicy ozimej. Może być również stosowany w mieszaninie łącznie ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL do zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w uprawach pszenicy ozimej. Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez liście chwastów i przemieszczany w roślinach, powodując ich wstrzymanie wzrostu oraz rozwoju. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14 -18 dni. Środek najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

amidosulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%).

Działanie na chwasty

Chwasty wrażliwe po zastosowaniu środka Ambasador 75 WG: przytulia czepna, maruna bezwonna, mak polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest powojowy, poziewnik szorstki, tasznik pospolity, gorczyca polna, rumian polny, samosiewy rzepaku.

Chwasty odporne po zastosowaniu środka Ambasador 75 WG: fiołek polny, chwasty wieloletnie, chwasty jednoliścienne.

Chwasty wrażliwe po zastosowaniu mieszaniny środka Ambasador 75 WG ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL: przytulia czepna, maruna bezwonna, mak polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest powojowy, poziewnik szorstki, tasznik pospolity, gorczyca polna, rumian polny, samosiewy rzepaku.

Chwasty odporne po zastosowaniu mieszaniny środka Ambasador 75 WG ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL:
chwasty wieloletnie, chwasty jednoliścienne, fiołek polny.

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-40 g/ha
 • Termin stosowania: stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji od początku fazy krzewienia zbóż do fazy 2 kolanka (BBCH 21-32).
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

W pszenicy ozimej do zwalczania uciążliwych chwastów: rdestu powojowego, maruny bezwonnej oraz rumianu polnego znajdujących się w zaawansowanych fazach rozwoju stosować wyższą dawkę środka Ambasador 75 WG.

Ambasador 75 WG można stosować wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5°C. Dawkę środka dostosować do występującego zachwaszczenia oraz fazy rozwojowej chwastów.

Wyższe dawki środka Ambasador 75 WG zalecane są wówczas, gdy środek stosowany jest bardzo wczesną wiosną (niskie temperatury powietrza). Ambasador 75 WG można stosować w mieszaninie łącznie z środkiem Chwastox Turbo 340 SL.

Dawka dla mieszaniny: Ambasador 75 WG 10 – 20 g/ha + Chwastox Turbo 340 SL 2,5 l/ha.
Zaleca się opryskiwanie taką mieszaniną w okresie wiosennym do końca fazy 2 kolanka roślin pszenicy ozimej (BBCH 32).
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga:
Stosując mieszaninę z środkiem Chwastox Turbo 340 SL przestrzegać zaleceń zawartych w jego etykiecie.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji i dlatego nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać: kukurydzę, pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki. Nie powinno uprawiać się lucerny i koniczyny.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środka nie należy stosować:
− w pszenicy z wsiewką roślin motylkowych,
− przed spodziewanymi natychmiastowymi obfitymi opadami deszczu,
− w okresie spodziewanych przymrozków,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
plantacje roślin uprawnych,
− w taki sposób, aby mogło wystąpić nakładanie się cieczy użytkowej na stykach
pasów zabiegowych i uwrociach.

2. Środek jest pobierany przez roślinę w okresie 1 godziny od zastosowania. Opady
deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku stosowania środka Ambasador 75 WG ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL, najpierw przygotować ciecz użytkową środka Ambasador 75 WG w połowie wymaganej ilości wody, a następnie dodać środek Chwastox Turbo 340 SL i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
 • Stosować rękawice ochronne.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy, po uwzględnieniu

Następstwa roślin

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji i dlatego nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać: kukurydzę, pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki. Nie powinno uprawiać się lucerny i koniczyny.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0 oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.