Betasana 160 SC

O produkcie

Betasana 160 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie buraka cukrowego i buraka pastewnego.

Zawartość substancji czynnych

fenmedifam (substancja z grupy pochodnych fenylokarbaminianów) – 160 g/l (15,95%).

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy liścieni do fazy 2-4 liści.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, poziewnik szorstki, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, przytulia czepna, tobołki polne.

Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, rdest ptasi, rdest plamisty, rumian polny, szarłat szorstki.

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne)

Termin stosowania: środek stosować po wschodach buraków w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14).

Maksymalna / zalecana dawka całkowita stosowana w sezonie wegetacyjnym: 6,0 l/ha.

Środek najlepiej stosować w dawkach dzielonych, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni. pierwszy zabieg
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Odstęp między zabiegami: 6-10 dni.

drugi zabieg

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Odstęp między zabiegami: 6-10 dni.
trzeci zabieg
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Lub

pierwszy zabieg

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Odstęp między zabiegami: 6-10 dni.
drugi zabieg
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:3,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

 1. Zabieg jednorazowy wykonać tylko w przypadku niemożności wykonania zabieguw dawkach dzielonych. Zabieg taki nie zabezpiecza przed zachwaszczeniem wtórnym.
 2. Trzeci zabieg wykonać tylko w razie potrzeby, a w przypadku długotrwałej suszy może być wykonany nawet do 4 tygodni po drugim opryskiwaniu, na wschodzące chwasty.
 3. W przypadku siewu tradycyjnego (rzędowego) opryskiwać przed przerywką, a przerywkę wykonać w 6-8 dni po zabiegu, lub opryskiwać po przerywce na wschodzące chwasty.
 4. Niekorzystny przebieg pogody (wysoka temperatura) może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu lub żółknięcie liści buraków.
 5. Środka nie stosować:−  na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
  −  na rośliny mokre,
  −  w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12oC i powyżej 25oC,w czasie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,−  w okresie spodziewanych przymrozków,
  −  po długotrwałej suszy,
  −  w ilości wody większej niż 300 l/ha.
 6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:−  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  −  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Sporządzając ciecz użytkową środka najpierw do zbiornika opryskiwacza napełnionego 50-100 l wody wlać dokładnie mieszając odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, nadal dokładnie mieszając.

Większa ilość wody może spowodować wykrystalizowanie środka, co prowadzi do zapychania dysz i niedostatecznego działania środka Betasana 160 SC.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Zabieg wykonać najlepiej w czasie wilgotnej, ciepłej pogody, gdy temperatura powietrza (mierzona przy gruncie) wynosi 18-22oC, na rośliny suche, na co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

–  po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

–  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

–  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • −  w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązaniazabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • −  w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojamilub paszą,
 • −  w temperaturze 0oC – 30oC.Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

  Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgać porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.