BIZON

O produkcie

Bizon jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym jesienią, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych.

Środek Bizon przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnych

diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) – 100 g/l (9,48%),

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 3,75 g/l (0,36%),

penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 15 g/l (1,42%).

Działanie na chwasty

Bizon jest środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Środek zawiera trzy substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania.

Diflufenikan jest pobierany przez chwasty w okresie kiełkowania głównie przez liścienie, liście i częściowo przez korzenie, z ograniczonym przemieszczaniem się w roślinie, dlatego jest najbardziej skuteczny w zwalczaniu wschodzących chwastów. Działanie diflufenikanu polega na tworzeniu cienkiej warstwy herbicydu na powierzchni gleby, niszczącej chwasty wchodzące z nią w kontakt. Diflufenikan jest substancją czynną z grupy inhibitorów biosyntezy barwników (wg HRAC grupa F1).

Florasulam jest pobierany głównie przez liścienie, liście i częściowo przez korzenie, wykazując działanie w pełni układowe, pobrany przemieszcza się w całej roślinie. Florasulam jest substancją czynną z grupy inhibitorów biosyntezy aminokwasów (wg HRAC grupa B). Penoksulam jest pobierany przez liścienie, liście i korzenie wykazując działanie w pełni układowe, pobrany przemieszcza się w całej roślinie. Penoksulam jest substancją czynną z grupy inhibitorów biosyntezy aminokwasów (wg HRAC grupa B).

Penoksulam i florasulam pobrane przez chwasty powodują zahamowanie wzrostu i rozwoju, a w konsekwencji zamieranie chwastów.

Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, od fazy siewek do fazy 2-3 liści.

Środek Bizon wykazuje działanie chwastobójcze, kiedy jest zastosowany na glebę, dlatego nie jest konieczne, aby chwasty powschodziły w trakcie jesiennej aplikacji. Środek nie zwalcza chwastów wschodzących wiosną.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

ZBOŻA OZIME

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować jesienią, od fazy 1. liścia (BBCH 11) do fazy widocznych trzech rozkrzewień (BBCH 23) zbóż.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Żyto ozime

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować jesienią, od fazy 1. liścia (BBCH 11) do fazy 4. liścia (BBCH 14) zboża.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).

2. Zboża wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie glebą.

3. Nie bronować gleby po zastosowaniu środka.

4. Środek może powodować przejściowe przebarwienia rośliny uprawnej nie wpływające na plon.

5. Przed zastosowaniem środka w życie ozimym wskazana jest konsultacja z posiadaczem zezwolenia odnośnie wrażliwości uprawianej odmiany zboża.

Następstwo roślin

 1. Środek ochrony roślin rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
  Jesienią, po zbiorach zboża, na polu, gdzie zastosowano środek Bizon można uprawiać: rzepak ozimy, wszystkie zboża ozime, trawy oraz poplony ścierniskowe (gorczyca, koniczyna inkarnatka). Poplony ścierniskowe (gorczyca, koniczyna inkarnatka) oraz wcześnie wysiewany rzepak ozimy mogą wykazywać przejściowe objawy w postaci zahamowania wzrostu, szczególnie w miejscach nakładania się cieczy użytkowej, na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.Wiosną roku następnego, po zbiorach zboża na polu, gdzie zastosowano środek, można uprawiać wszystkie rośliny bez dodatkowych ograniczeń.
  W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji opryskiwanej jesienią, na wiosnę, po wykonaniu orki, można uprawiać pszenicę jarą i kukurydzę.Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
  90 dni

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środka nie stosować:

− na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki, suszę,

− w temperaturze powietrza poniżej 5°C i powyżej 25°C,

− po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami,

− w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,

− na rośliny pokryte szronem,

− przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu,

− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

2. Nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

3. Środek Bizon zawiera penoksulam, substancję czynną z grupy chemicznej triazolopirymidyn o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS (wg HRAC grupa B) wobec miotły zbożowej. Środek Bizon zawiera florasulam, substancję czynną z grupy chemicznej triazolopirymidyn o mechanizmie polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS (wg HRAC grupa B) wobec chabra bławatka. Została udokumentowana odporność miotły zbożowej i chabra bławatka na substancje czynne o mechanizmie polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS, w tym z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Stosowanie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania form odpornych, dotyczy to również stosowania substancji czynnych należących do odmiennych grup chemicznych, ale o tym samym mechanizmie działania (odporność krzyżowa).

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności miotły zbożowej lub chabra bławatka na substancje czynne o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS (należące do grupy pochodnych sulfonylomocznika lub triazolopirymidyn) należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

− ograniczyć stosowanie środków zawierających substancje czynne o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS do 1 zabiegu w sezonie wegetacyjnym,

− jeśli stwierdzono lub istnieje podejrzenie, że na danym polu występuje gatunek chwastu odporny na substancje czynne o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS, w celu zapobieżenia dalszej selekcji form odpornych nie należy stosować na tym polu środka chwastobójczego zawierającego substancję czynną o ww. mechanizmie działania,

− stosować środki zawierające substancje czynne o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS na tym polu przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania,

− ściśle przestrzegać zaleceń umieszczonych na etykiecie stosowania środka, w tym nie stosować dawek niższych od zalecanych do zwalczania tych chwastów,

− w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze sprzedawcą lub z posiadaczem zezwolenia.

4. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.

W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 1. Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
  W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:

–  jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, lub

–  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację

substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

–  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Bezpośrednio po pracy aparaturę dokładnie wymyć przepłukując co najmniej trzykrotnie wodą.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Niewystarczające wymycie aparatury po zabiegu i pozostawienie resztek środka w opryskiwaczu może być przyczyną silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu.
 • Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochrona środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:

 • 10 m lub
 • 5 m w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
 • 1 m w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

W przypadku terenów o nachyleniu równym lub mniejszym niż 2% W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:

 • 30 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
 • 15 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75% lub
 • 10 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

W przypadku terenów zagrożonych spływem powierzchniowym, tj. o nachyleniu terenu powyżej 2% W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • nie dotyczy, z uwzględnieniem następstwa roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0 – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.