INFINITO 687,5 SC

O produkcie

INFINITO 687,5 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz w ochronie ogórka uprawianego w gruncie i pod osłonami przed mączniakiem rzekomym cebuli oraz szalotki i czosnku przed mączniakiem rzekomym i alternariozą.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Zawartość substancji aktywnych

chlorowodorek propamokarbu – związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego – 625 g/l (55,31% w/w).
fluopikolid – związek z grupy acylpikolidów – 62,5 g/l (5,53% w/w).

Stosowanie środka

ROŚLINY ROLNICZE

Ziemniak

Zaraza ziemniaka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 – 1,6 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą oraz na odmianach bardziej wrażliwych na zarazę ziemniaka.

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo:

−  na odmianach wczesnych: w okresie zwierania się roślin w rzędach,

−  na odmianach późnych: z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Zabiegi w dawce 1,2 l/ha wykonywać co 7 – 10 dni, a w dawce 1,6 l/ha co 10 – 14 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Środek wykazuje również działanie uboczne na alternariozę ziemniaka.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

ROŚLINY WARZYWNE

Ogórek (w gruncie)

Mączniak rzekomy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi wykonać w odstępach co 7-10 dni.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczna zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Ogórek (pod osłonami)

Mączniak rzekomy

Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 % (300 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 % (300 ml środka w 100 litrach wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120 l/ 1000 m2.

Termin stosowania: Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.
Maksymalna liczna zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Kolejne zabiegi fungicydami należącymi do innych grup chemicznych wykonać w odstępach co 7-10 dni.

Cebula

Mączniak rzekomy, alternarioza cebuli

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Środek można stosować w fazie rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru. Kolejne zabiegi wykonać w odstępach co 7-10 dni. .

Maksymalna liczna zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

UWAGA

W uprawie cebuli, w celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Szalotka, czosnek

Mączniak rzekomy, alternarioza

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni.

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Środek stosować od fazy wyraźnie widocznego pierwszego liścia do końca fazy początku powstawania pędu generatywnego (BBCH 11-47).

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

UWAGA:

W uprawie szalotki, w celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 metra od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 metra od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Ogórek (uprawiany w gruncie i pod osłonami) – 3 dni.
Ziemniaki, cebula, czosnek, szalotka – 7 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

–  po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

–  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

–  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
– 3 m w przypadku upraw sadowniczych,
– 1 m w przypadku uprawy marchwi.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
– 3 m w przypadku upraw sadowniczych,
– 1 m w przypadku uprawy marchwi.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Jabłoń, agrest, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, wiśnia, czereśnia, grusza, śliwa, malina, borówka amerykańska, marchew – 14 dni.

Truskawka – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

−  w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

−  z dala od źródeł ciepła

−  w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.