COMMAND 480 EC

O produkcie

COMMAND 480 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w fasoli, grochu, marchwi, ogórku, rzepaku ozimym, rzepaku jarym i ziemniaku.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Zawartość substancji czynnej

chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) – 480 g/l (46,66%)

Działanie na chwasty

Command 480 EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, maruna bezwonna, szarłat szorstki, rdest powojowy, przetacznik rolny, psianka czarna.

Chwasty średnio odporne: rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty odporne: fiołek polny.

Stosowanie środka

Ziemniak

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania środka: dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać po ostatnim obredleniu – na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka.

W celu rozszerzenia zakresu zwalczania chwastów (np. fiołka polnego, maruny bezwonnej) środek można stosować w tym samym terminie łącznie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC.

Zalecana dawka: Command 480 EC 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha, Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 – 0,25 l/ha.

Termin stosowania środka: środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą.

Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.

W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średniowrażliwych (np. rumianowate) środek można stosować w tym samym terminie, łącznie ze środkiem Butisan 400 SC.

Zalecana dawka: Command 480 EC 0,2 l/ha + Butisan 400 SC 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha,

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak jary

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,15 – 0,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha,

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:

1. Mieszaniny ze środkiem Butisan 400 SC, nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych).

2. Nie stosować na odmianach rzepaku jarego typu Canola. Groch Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha,

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Fasola

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha,

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Marchew

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 – 0,25 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów stosować środek w mieszaninie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC.

Zalecana dawka: Command 480 EC 0,15 – 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha,

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Ogórek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha,

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Następstwo roślin

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego:

– na jesieni (tj. zaraz po zastosowaniu środka zawierającego jako substancję czynną chlomazon), po wykonaniu orki na głębokość 25 cm na tym samym polu można uprawiać tylko zboża ozime za wyjątkiem jęczmienia ozimego;

– na wiosnę po wykonaniu orki na głębokość minimum 15 cm na tym samym polu można uprawiać: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki lub tytoń.

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji grochu, fasoli, ogórków, ziemniaków, marchwi, rzepaku jarego na tym samym polu można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować sam środek i jego mieszaninę z innymi herbicydami.

W przypadku stosowania środka Command 480 EC w dawce 0,25 l/ha po zbiorze rośliny uprawnej na tym samym polu można uprawiać zboża ozime szczególnie w późniejszych terminach siewu. W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na plon.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Wyższą z zalecanych dawkę stosować na glebach zwięzłych, o dużej zawartości próchnicy.

2. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.

3. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.

4. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.

5. W przypadku stosowania środka ochrony roślin Command 480 EC w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach tych środków.

6. PRZECIWWSKAZANIA: Środka (również w mieszaninie z innym herbicydem ) nie stosować:

− w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia,

− na glebach zbyt wilgotnych i przesuszonych,

− podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury, gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy,

− w odległości mniejszej niż 20 m od upraw roślin warzywnych, sadowniczych, plantacji szkółek i roślin pod osłonami, zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Podczas stosowania środka Command 480 EC w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

W przypadku łącznego stosowania środków Command 480 EC ze środkami w formie proszku do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy cieczą użytkową środka Command 480 EC wlać zawiesinę sporządzoną w oddzielnym naczyniu – zgodnie z instrukcją stosowania środka w formie proszku, a następnie zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając. W przypadku mieszaniny ze środkiem w formie płynu, do cieczy użytkowej środka Command 480 EC dodać środek w formie płynu i uzupełnić zbiornik wodą dokładnie mieszając.

Uwaga:

Środek bardzo lotny!

Zabiegi przeprowadzić opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze średnio – lub grubokropliste w dolnym zakresie zalecanych ciśnień.

Belka polowa opryskiwacza powinna być zawieszona na minimalnej wysokości zalecanej dla użytego typu rozpylacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0 oC – 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać pod zamknięciem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Pierwsza pomoc

W przypadku wypicia (połknięcia) – wypić dużą ilość mleka lub wody. Nie pić alkoholu! Nie wywoływać wymiotów! Wezwać lekarza!

W przypadku zanieczyszczenia skóry – zdjąć zanieczyszczoną odzież a zanieczyszczoną skórę zmyć natychmiast wodą i mydłem.

Udać się do lekarza. Przy kontakcie oddechowym – wyprowadzić poszkodowanego z terenu o zanieczyszczonym powietrzu, w przypadku utrzymywania się trudności w oddychaniu zasięgnąć porady lekarza!

Informacje dla lekarza

Command 480 EC zawiera aromatyczne rozpuszczalniki, które mogą powodować uboczne działanie na układ oddechowy. Stosować endoskopowe usunięcie pozostałości z żołądka, dodatkowo stosować węgiel aktywny i środki przeczyszczające, które pomogą w oczyszczeniu układu pokarmowego.

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

, ,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.