LUNA SENSATION 500 SC 1L

Luna Sensation 500 SC jest środkiem grzybobójczym w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, systemicznym i mezostemicznym do stosowania w ochronie truskawki przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub ręcznych.

Zawartość substancji czynnych:

fluopyram (związek z grupy pirydynyloetylobenzamidów) – 250 g/l (21,33%)

trifloksystrobina (związek z grupy strobiluryn – 250 g/l (21,33%)

STOSOWANIE ŚRODKA

TruskawkaTruskawka w zastosowaniach małoobszarowych

Szara pleśń, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 59-81).

Zwalczanie białej plamistości liści i mączniaka prawdziwego rozpocząć krótko przed kwitnieniem lub na początku kwitnienia.

Zwalczanie szarej pleśni rozpocząć na początku kwitnienia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Minimalny odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność  środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Antraknoza, skórzasta zgnilizna owoców

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 59-81).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Zaleca się stosowanie środka przemiennie z fungicydami z innych grup chemicznych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

  •  po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
  •  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
  •  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodę użytą do mycia aparatury należy postępować tak jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Truskawka – 3 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

  •  w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  •  w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 0ºC – 30ºC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.