MAISTER 310 WG

O produkcie

Maister 310 WG jest środkiem chwastobójczym, w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w uprawie kukurydzy. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Środek do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych

foramsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 300 g/kg (30,0%),
jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10 g/kg (1,0%).

Działanie na chwasty

Środek jest herbicydem o działaniu układowym. Zawiera dwie substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Pobierany jest głównie poprzez liście chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące gatunki chwastów, znajdujące się w początkowym okresie wzrostu w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy widoczny jest po 14-18 dniach od wykonania zabiegu. Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna (gatunek średnio wrażliwy na środek w dawce 0,1 kg/ha), fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała (gatunek średnio wrażliwy na środek w dawce 0,1 kg/ha), mak polny, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny.
Chwasty odporne: krzywoszyj polny, rdest powojowy, rdest kolankowy.

Zastosowanie środka

Rośliny rolnicze

Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,15 kg/ha

Środek stosować tylko łącznie z adiuwantem (środek wspomagający). Zaleca się stosowanie adiuwanta MERO 842 EC w dawce 2 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować po wschodach od fazy 2 liści do fazy 6 liści roślin
kukurydzy. Zabieg wykonać po masowych wschodach chwastów, gdy większość chwastów znajduje się w fazie siewek (2-4 liście).
Środek Maister 310 WG można stosować w dawkach dzielonych: pierwszy zabieg – w fazie 2-4 liści kukurydzy, po wschodach chwastów Maister 310 WG w dawce 0,075 kg/ha + MERO 842 EC w dawce 1 l/ha drugi zabieg – w fazie 4-6 liści kukurydzy, w około 8-14 dni po pierwszym zabiegu Maister 310 WG w dawce 0,075 kg/ha + MERO 842 EC w dawce 1 l/ha

W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać gdy rośliny tego gatunku chwastu mają 2-6 liści lub są w fazie krzewienia, stosując maksymalną dawkę środka (0,15 kg/ha).

W przypadku zwalczania perzu właściwego zabieg najlepiej wykonać w fazie intensywnego wzrostu tego gatunku chwastu (wysokość roślin 15-20 cm), nie później niż w fazie 6 liści kukurydzy, stosując maksymalną dawkę środka (0,15 kg/ha).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 w przypadku stosowania w dawce dzielonej)
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

1. Środek Maister 310 WG działa głównie poprzez liście chwastów, a więc nie zwalcza
zachwaszczenia wtórnego, czyli chwastów kiełkujących po wykonaniu zabiegu.

2. W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg
przesunąć do momentu ich masowych wschodów.

3. Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym
okresie nie wpływają ujemnie na skuteczność środka.

4. Środek zawiera substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na
możliwość rozwoju odporności niektórych gatunków chwastów na te substancje, środki
zawierające substancje czynne z tej grupy nie należy stosować częściej niż 1 raz w
sezonie wegetacyjnym.

Przeciwwskazania

Nie stosować środka:
– na plantacjach nasiennych, na plantacjach kukurydzy cukrowej oraz w rodachhodowlanych,
– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
– podczas spadków temperatury poniżej 8°C, w warunkach dużych dobowych wahań temperatury mogących osłabić kondycję roślin (w dzień 25°C w nocy poniżej 8°C), w temperaturze powyżej 25°C, w warunkach panującej suszy, silnego nasłonecznienia i innych skrajnych okolicznościach ograniczających niezakłócony wzrost i rozwój roślin (np. widoczne symptomy niedoborów składników pokarmowych, pH itp.),
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– jeżeli na danym polu wysiano nasiona kukurydzy zaprawione owadobójczymi środkami fosforoorganicznymi lub środki fosforoorganiczne zastosowano doglebowo (granulat
doglebowy). Należy pamiętać również o tym, że po foramsulfuronie (substancji czynnej środka Maister 310 WG) w kolejnym roku po zastosowaniu nie wysiewać nasion kukurydzy zaprawionych
owadobójczymi środkami fosforoorganicznymi.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji, po wykonaniu orki, można uprawiać wszystkie rośliny.

Po zaoraniu plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez przymrozki, choroby lub szkodniki na polu tym, po wykonaniu orki na głębokość 20 cm, można uprawiać jedynie kukurydzę.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

  • nie dotyczy

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i dodać adiuwant Mero 842 EC, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Środki ostrożności

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nie wdychać pyłu.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
Środek i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych nie będących celem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo i równoczesne zastosowanie rozpylaczy, redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75% lub wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m i równoczesne zastosowanie rozpylaczy, redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informacje dodatkowe

opakowanie

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.