FUSILADE FORTE 150 EC

O produkcie

Fusilade Forte 150 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych chwastów jednoliściennych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluazyfop-P-butylowy została zaklasyfikowana do grupy A.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej

fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g/l (15,8%)

Działanie na chwasty

Fusilade Forte 150 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania.

Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. Deszcz lub deszczowanie wykonane w godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności działania środka. W warunkach suszy skuteczność działania środka Fusilade Forte 150 EC na perz może ulec obniżeniu.

Środek należy stosować na chwasty roczne od fazy 2 liści do początku krzewienia, a na chwasty wieloletnie (np.: perz właściwy) w fazie 4-10 liści.

Stosowanie środka

BURAK CUKROWY

Chwasty wrażliwe

 • chwastnica jednostronna, miotła zbożowa – dawka 1,0 l/ha.
 • perz właściwy – dawka 2,0 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Plantacje produkcyjne – termin stosowania: Zabieg wykonać od fazy wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do fazy zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi (BBCH12-35).

Plantacje nasienne – termin stosowania: Zabieg wykonać po wytworzeniu pierwszej rozety, do fazy osiągnięcia przez pędy nasienne wysokości 10-15 cm.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Środka nie stosować w mieszaninie ze środkami przeznaczonymi do zwalczania chwastów dwuliściennych.

2. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować przed przerywką, (jeżeli można opóźnić przerywkę o 2 tygodnie) lub po przerywce, gdy chwasty pojawiły się ponownie i znajdują się w fazie 4-6 liści.


ZIEMNIAK

Chwasty wrażliwe

 • chwastnica jednostronna, owies głuchy – dawka 1,0 l/ha.
 • perz właściwy, włośnica zielona – dawka 1,7 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 –1,7 l/ha.

Termin stosowania: Zabieg wykonać od fazy wytworzenia przez rośliny ziemniaka pierwszej pary liści do początku fazy zawiązywania bulw i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH12-40).

W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, głównie perzu, stosować łącznie ze środkiem Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha, gdy perz znajduje się w fazie 4-6 liści, chwasty dwuliścienne nie są wyższe niż 3-4 cm, a wysokość roślin ziemniaka nie przekroczyła 15 cm i nie nastąpiło zwarcie międzyrzędzi.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


RZEPAK OZIMY

Chwasty wrażliwe

 • samosiewy zbóż, miotła zbożowa:
 • jesienią – dawka 2,0 l/ha
 • wiosną – dawka 0,75 – 2,0 l/ha

perz właściwy:

 • jesienią – dawka 2,0 l/ha
 • wiosną – dawka 2,0 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną po ruszeniu wegetacji, nie później niż do fazy wytworzenia pąków kwiatowych, ale przed ich rozwinięciem (BBCH12-50).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych – część I

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

UWAGI:

 • Niższe dawki środka stosować we wcześniejszych fazach rozwojowych rośliny uprawnej.
 • W uprawach przeznaczonych na wielokrotny zbiór (w miarę osiągania przez nie wielkości handlowej) – okres od zabiegu do pierwszego zbioru nie może przekroczyć okresu karencji podanego w dalszej części etykiety.
 • Termin stosowania środka wyznacza termin karencji.

a) Zwalczanie chwastów rocznych np.: chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego oraz samosiewów zbóż – środek stosować od fazy 2 liści do fazy krzewienia.

– samosiewy zbóż – dawka 0,3-0,75 l/ha,

– chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa – dawka 0,75-1,6 l/ha.

b) Zwalczanie perzu właściwego – środek stosować w fazie 4-10 liści perzu – dawka 2,0- 2,5 l/ha.

c) Zwalczanie wiechlin – dawka 2,0-2,5 l/ha.

Uwaga:

Dawkę 2,0 l/ha stosować do zwalczania perzu w uprawie buraka pastewnego i rzepaku jarego.

Dawkę 2,0-2,5 l/ha stosować do zwalczania perzu właściwego w uprawie pozostałych roślin uprawnych.

Środek w dawce 2,5 l/ha stosować, gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte.


BURAK PASTEWNY

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–2,0 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować od fazy wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści (BBCH 12) do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi (BBCH 35).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

RZEPAK JARY

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 -2,0 l/ha. do zwalczania chwastów rocznych (miotła zbożowa w fazie 2-4 liści)
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 -1,0 l/ha. do zwalczania perzu właściwego (w fazie 4-6 liści):
 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. do zwalczania samosiewów zbóż
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 -0,75 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12), nie później niż do fazy wytworzenia pąków kwiatowych, ale przed ich rozwinięciem (BBCH 50).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:

 • Dawkę 0,6 l/ha stosować w warunkach korzystnych dla wegetacji rzepaku oraz gdy możliwe jest właściwe pokrycie chwastów cieczą użytkową.

GRYKA, SŁONECZNIK, LEN ZWYCZAJNY WŁÓKNISTY, LEN UPRAWIANY NA NASIONA, MAK

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–2,5 l/ha.
 • Termin stosowania:
  •  gryka – stosować po wschodach gryki, od fazy 2-4 liści gryki (BBCH 12-14), nie później niż do ukazania się pąków kwiatów (BBCH 50);
  •  słonecznik – stosować od momentu rozwiniętej pierwszej pary liści (BBCH 12) do momentu wytworzenia przez roślinę uprawną szóstej pary liści (BBCH 16);
  •  len zwyczajny włóknisty, len uprawiany na nasiona – stosować od fazy jodełki (ok. 10 cm wysokości) do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 50);
  •  mak – stosować najlepiej w fazie 3-5 liści (BBCH 13-15), ale nie później, niż do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 50).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŁUBIN BIAŁY, ŁUBIN ŻÓŁTY, ŁUBIN WĄSKOLISTNY, BOBIK, GROCH SIEWNY JADALNY UPRAWIANY NA SUCHE NASIONA, GROCH PASTEWNY UPRAWIANY NA SUCHE NASIONA, SOJA

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–2,5 l/ha.
 • Termin stosowania:
  •  łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny – stosować od fazy 2-4 liści łubinu (BBCH 12-14), przed zwarciem międzyrzędzi (BBCH 30-33), nie później niż do ukazania się pąków kwiatowych (BBCH 50);
  • bobik – stosować po wykształceniu przez bobik co najmniej 2-3 liści (BBCH 12-13) do początku rozwoju kwiatostanu i przed wysunięciem pąków kwiatowych z liści (BBCH 50);
  • groch siewny jadalny na suche nasiona, groch pastewny na suche nasiona – stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu przez groch 2-3 liści (BBCH 12-13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50);
  • soja – stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu przez soję 2-3 liści (BBCH 12-13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

CYKORIA KORZENIOWA

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–2,5 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści (BBCH 12), do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

CHMIEL

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–2,5 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować od rozwinięcia się 1-2 pary liści (BBCH 11-12) ale nie później, niż przed ukazaniem się pąków kwiatostanowych (BBCH 50) lub po zbiorze chmielu (BBCH 90-92).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

GRUSZA, PIGWA, WIŚNIA, CZEREŚNIA, ŚLIWA, BRZOSKWINIA, MORELA, WINOROŚL, TRUSKAWKA, MALINA, JEŻYNA, PORZECZKA CZARNA, PORZECZKA CZERWONA, PORZECZKA BIAŁA, AGREST, BORÓWKA AMERYKAŃSKA, ŻURAWINA, ORZECH LASKOWY, ORZECH WŁOSKI

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–2,5 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji.
 • W przypadku truskawki – zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji (BBCH 11-12) do momentu pojawienia się pierwszych pąków kwiatowych (nadal zamkniętych) (BBCH 56-57) lub po zakończeniu zbiorów (>BBCH90).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

MARCHEW, PASTERNAK, PIETRUSZKA KORZENIOWA, BURAK ĆWIKŁOWY, CHRZAN, SALSEFIA, RZEPA, BRUKIEW, RZODKIEW, RZODKIEWKA

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,6 l/ha.
 • Termin stosowania:
  • marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, salsefia, rzodkiew, rzodkiewka – stosować po wschodach rośliny uprawnej od fazy 2 liści (BBCH 12), do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,
  • burak ćwikłowy – stosować po wschodach od fazy 2 liści (BBCH 12), gdy burak zakryje nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,
  • chrzan – stosować po wschodach chrzanu i chwastów jednoliściennych, od fazy 2 liści (BBCH 12) i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej, przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH 18),
  • rzepa, brukiew – stosować po wschodach od fazy 4 liści (BBCH 14) do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

SELER KORZENIOWY 

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–2,5 l/ha.
 • Termin stosowania:
 • Środek stosować po przyjęciu się rozsady, zwyczajowo od fazy 4-6 liści (BBCH 14-16), zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych – część II

CEBULA UPRAWIANA Z SIEWU, CEBULA UPRAWIANA Z ROZSADY, CEBULA UPRAWIANA Z DYMKI, SZALOTKA, CEBULA UPRAWIANA NA ZIELONY SZCZYPIOR, CZOSNEK, POR UPRAWIANY Z SIEWU, POR UPRAWIANY Z ROZSADY

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–2,5 l/ha.
 • Termin stosowania:
  • cebula uprawiana z siewu – stosować po przejściu fazy zgiętego kolanka, nie wcześniej niż od fazy flagi (BBCH 012) do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18)

UWAGA:

 • nie stosować bezpośrednio po wschodach cebuli i w fazie kolanka (BBCH 009-011);
  •  cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, szalotka – stosować po 7-14 dniach od sadzenia (BBCH 12-14), do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18);
  • czosnek – stosować po wschodach, nie wcześniej niż przy wysokości roślin czosnku 5- 10 cm (BBCH 11-14), do fazy 6 liści (BBCH 16);
  • por uprawiany z siewu – stosować od fazy 1-2 liści (BBCH 11-12) do 20 cm wysokości pora (BBCH 14-18);
  • por uprawiany z rozsady – stosować po przyjęciu się rozsady, zależnie od fazy wzrostu chwastów jednoliściennych, od fazy 3-4 liści (BBCH 13-14), do 20 cm wysokości pora (BBCH 14-18).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

SAŁATA GŁOWIASTA, SAŁATA LIŚCIOWA Z PRZEZNACZENIEM DO KONSUMPCJI, PLANTACJE NASIENNE SAŁATY, CYKORIA SAŁATOWA (ODMIANY BIAŁE I CZERWONE, W TYM RADICCHIO), ENDYWIA, SZPINAK, BURAK LIŚCIOWY (BOTWINKA), JARMUŻ, SZCZYPIOREK, SELER NACIOWY, PIETRUSZKA NACIOWA, KOPER WŁOSKI

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3–1,25 l/ha.

Termin stosowania:

 • sałata głowiasta, sałata liściowa z przeznaczeniem do konsumpcji, plantacje nasienne sałaty – stosować w uprawie z siewu po wschodach sałaty, nie wcześniej, niż w fazie 2- 4 liści (BBCH 12-14), w sałacie uprawianej z rozsady stosować po przyjęciu się rozsady (BBCH 14-16);
 • cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia – w uprawie z siewu środek stosować po wschodach rośliny uprawnej, ale nie wcześniej, niż w fazie 2- 4 liści (BBCH 12-14), w uprawie z rozsady – środek stosować po przyjęciu się rozsady (BBCH 14-16), zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi;
 • szpinak uprawiany na nasiona, burak liściowy (botwinka), jarmuż – stosować od fazy 3 liści (BBCH 13), do momentu zakrycia przez roślinę nie więcej, niż 50% międzyrzędzi;
 • szczypiorek – stosować po przejściu fazy zgiętego kolanka, nie wcześniej niż od fazy flagi (BBCH 012) do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18),

UWAGA:

 • nie stosować bezpośrednio po wschodach i w fazie kolanka (BBCH 009-011);
  • seler naciowy – środek stosować po przyjęciu się rozsady, zwyczajowo od fazy 4-6 liści (BBCH 14-16), zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,
  • pietruszka naciowa – stosować po wzejściu chwastów po wschodach rośliny od fazy 2 liści (BBCH 12), do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,
  • koper włoski – w uprawie z siewu (wprost w pole) zabieg odchwaszczania przeprowadzić po wschodach rośliny uprawnej, ale nie wcześniej, niż w fazie 4 liści (BBCH 14), w uprawie z rozsady środek stosować po przyjęciu się rozsady (BBCH 15- 18) – zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu osiągnięcia przez roślinę 20 cm wysokości.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

RABARBAR

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3–1,25 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji rabarbaru lub po zakończeniu zbiorów.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

FASOLA SZPARAGOWA, FASOLA UPRAWIANA NA ŚWIEŻE NASIONA, FASOLA UPRAWIANA NA SUCHE NASIONA, GROCH ZIELONY CUKROWY (NA STRĄKI), GROCH ZWYCZAJNY UPRAWIANY NA ŚWIEŻE NASIONA, GROCH ZWYCZAJNY UPRAWIANY NA SUCHE NASIONA, BÓB

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–2,5 l/ha.
 • Termin stosowania:
  • fasola szparagowa, fasola na zbiór świeżych nasion, fasola uprawiana na suche nasiona – stosować od pierwszej pary liści trójlistkowych (BBCH 13), nie później, niż przed ukazaniem się pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 50);
  • groch zielony cukrowy (na strąki), groch zwyczajny na świeże nasiona, groch zwyczajny na suche nasiona, bób – stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu 2-3 liści (BBCH 12- 13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

KARCZOCH

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4–1,6 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować po przyjęciu się rozsady, od 4-6 liści (BBCH14-16), do fazy rozwiniętego ósmego liścia rośliny uprawnej (BBCH18), gdy rozeta liściowa zakrywa nie więcej, niż 50% międzyrzędzi, najpóźniej przed początkiem tworzenia się pąków kwiatowych na pędzie głównym, zależnie od fazy wzrostu chwastów jednoliściennych.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

SZPARAG

a) Odchwaszczanie w trakcie wegetacji:

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3–1,25 l/ha.

b) Odchwaszczanie po zbiorze wypustek szparagowych (łodyg jadalnych) (BBCH 08-09):

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–2,5 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować po obsypaniu wałów lub po zbiorze wypustek szparagowych.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Fusilade Forte 150 EC (np.: w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) można uprawiać rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej, niż po 2 miesiącach od zastosowania środka Fusilade Forte 150 EC, gdy zastosowano dawkę 2,0-2,5 l/ha i nie wcześniej niż po 2 tygodniach, jeżeli zastosowano dawki do 1,0 l/ha.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Strategia zarządzania odpornością:

Środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów karboksylazy acetylokoenzymu A. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ACCazy powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 • postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin
 • stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
 • dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
 • używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
 • stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
 • stosuj mieszanki herbicydu z grupy inhibitorów ACCazy z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,
 • stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
 • stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
 • informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z posiadaczem zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin.

Herbicydy, których nie wolno mieszać ze środkiem Fusilade Forte 150 EC stosować w zalecanych dawkach i terminach, ale na co najmniej 7 dni przed lub w 7 dni po zastosowaniu Fusilade Forte 150 EC.

Środka nie stosować:

 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, zwłaszcza rośliny jednoliścienne (np.: kukurydza, zboża);
 • gdy temperatura powietrza przekracza 27*C.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania jej na stykach pasów i uwrociach.
 • Po zastosowaniu środka w celu zwalczania perzu właściwego nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby przez okres jednego miesiąca.
 • Po zastosowaniu środka w burakach przerywkę można wykonać nie wcześniej, niż po upływie 2 tygodni od zabiegu.
 • Przed zastosowaniem środka w produkcji nasiennej zaleca się wcześniejsze wykonanie indywidualnych testów tolerancji, aby wykluczyć ryzyko uszkodzeń materiału hodowlanego.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
 • Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
 • W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu z użyciem opryskiwacza polowego.
 • W trakcie wykonywania zabiegu z użyciem opryskiwaczy ręcznych stosować dodatkowo okulary ochronne i ochronę twarzy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin lądowych oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:

Ziemniak, rzepak ozimy, burak cukrowy dla dawki mniejszej lub równej 1,6 l/ha:

 • 15 m lub
 • 10 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
 • 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75% lub 90%.

Rzepak ozimy, burak cukrowy dla dawki mniejszej lub równej 2 l/ha oraz ziemniaka (dawka 1,7 l/ha):

 • 20 m lub
 • 10 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
 • 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75% lub 90%.

Sałata głowiasta, sałata liściowa, plantacje nasienne sałat, rabarbar, szczypiorek, seler naciowy, pietruszka naciowa, koper włoski, szpinak, burak liściowy, jarmuż, cykoria sałatowa, endywia, rośliny zielarskie uprawiane na susz dla dawki mniejszej lub równej 1,25 l/ha:

 • 10 m lub
 • 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub 75% lub
 • 1 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

Karczochy, szparagi – odchwaszczanie w okresie wegetacji, rośliny zielarskie wykorzystywane na korzeń i do parzenia naparów, grusza, pigwa, czereśnia, wiśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, winorośl, orzech laskowy, orzech włoski, burak pastewny, truskawki, chmiel, rzepak jary, gryka, łubin, bobik, groch siewny uprawiany na suche nasiona, groch pastewny (peluszka) uprawiany na suche nasiona, soja, słonecznik, len, mak, cykoria korzeniowa, malina, jeżyna, porzeczka (czerwona, czarna, biała), agrest, borówka amerykańska, żurawina, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, burak ćwikłowy, chrzan, salsefia, rzepa, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew, seler korzeniowy, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, szalotka, cebula uprawiana na zielony szczypior, czosnek, por uprawiany z siewu, por uprawiany z rozsady, fasola szparagowa, fasola uprawiana na zielone (świeże) nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zielony cukrowy uprawiany na strąki, groch zwyczajny uprawiany na zielone (świeże) nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, bób, szparagi– odchwaszczenie po zbiorze łodyg, rośliny ozdobne uprawiane w gruncie, szkółki roślin ozdobnych uprawiane w gruncie, szkółki leśne uprawiane w gruncie dla dawki mniejszej lub równej 1,6 l/ha:

 • 15 m lub
 • 10 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
 • 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75% lub 90%.

Karczochy, szparagi – odchwaszczenie w okresie wegetacji, rośliny zielarskie wykorzystywane na korzeń i do parzenia naparów, grusza, pigwa, czereśnia, wiśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, winorośl, orzech laskowy, orzech włoski, burak pastewny, truskawki, chmiel, rzepak jary, gryka, łubin, bobik, groch siewny uprawiany na suche nasiona, groch pastewny (peluszka) uprawiany na suche nasiona, soja, słonecznik, len, mak, cykoria korzeniowa, malina, jeżyna, porzeczka (czerwona, czarna, biała), agrest, borówka amerykańska, żurawina, marchew, seler korzeniowy, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, szalotka, cebula uprawiana na zielony szczypior, czosnek, por uprawiany z siewu, por uprawiany z rozsady, fasola szparagowa, fasola uprawiana na zielone (świeże) nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zielony cukrowy uprawiany na strąki, groch zwyczajny uprawiany na zielone (świeże) nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, bób, szparagi–odchwaszczenie po zbiorze łodyg, rośliny ozdobne uprawiane w gruncie, szkółki roślin ozdobnych uprawiane w gruncie, wierzba, szkółki leśne uprawiane w gruncie dla dawki mniejszej lub równej 2,5 l/ha:

 • 20 m lub
 • 10 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
 • 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu 75% lub z 90%.

Szkółki roślin ozdobnych, szkółki leśne uprawiane w szklarniach i pod osłonami:

Nie dotyczy.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Szparagi – odchwaszczanie po zbiorze wypustek szparagowych: 180 dni, Ziemniak, rzepak ozimy, gryka, rzepak jary, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, bobik, fasola uprawiana na suche nasiona, groch uprawiany na suche nasiona, soja, słonecznik, len, mak, żurawina, porzeczka (biała, czerwona, czarna), agrest, borówka amerykańska: 90 dni, Burak cukrowy, burak pastewny, cykoria korzeniowa: 56 dni, Marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, burak ćwikłowy, chrzan, salsefia, rzepa, brukiew, rzodkiew, rzodkiewka, seler korzeniowy, seler naciowy, koper włoski, rośliny zielarskie wykorzystywane na korzeń i do parzenia naparów, rabarbar: 49 dni, Malina, jeżyna: 45 dni,

Truskawka, cebula uprawiana na zielony szczypior, por uprawiany z siewu, por uprawiany z rozsady, sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa, endywia, szpinak, burak liściowy, jarmuż, szczypiorek, pietruszka naciowa, rośliny zielarskie uprawiane na zioła, szparagi – odchwaszczanie w czasie wegetacji, karczoch: 42 dni, Fasola uprawiana na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, bób: 35 dni, Chmiel: 30 dni, Grusza, pigwa, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, winorośl, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, szalotka, czosnek, fasola szparagowa, groch zielony cukrowy: 28 dni, Orzech laskowy, orzech włoski: 21 dni,

Rabarbar, wierzba, szkółki leśne, rośliny ozdobne: – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0°C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku narażenia lub styczności, zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

, , ,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.