MAISTER POWER 42,5 OD

O produkcie

Maister Power 42,5 OD jest herbicydem, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania
wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów
dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

foramsulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 31,5 g/l (3,21%)

jodosulfuron metylosodowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 1 g/l (0,10%)

tienkarbazon metylu (substancja z grupy triazolinonów) – 10 g/l (1,02%)

Inne substancje stwarzające zagrożenie:

Cyprosulfoamid

Eter poliglikolu

Dokuzan sodowy

Substancje czynne foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon metylu są inhibitorami syntazy acetylomleczanowej (ALS) tj. enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Zgodnie z klasyfikacją HRAC są one zaliczane do grupy B.

Działanie na chwasty

Maister Power 42,5 OD jest środkiem selektywnym o działaniu układowym. Zawiera dwie substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika, działające poprzez liście

chwastów oraz tienkarbazon metylu z grupy triazolinonów, działający poprzez korzenie i liście chwastów. Objawami działania środka jest zahamowanie wzrostu, następnie chloroza i czerwienie oraz skręcenie liści, zahamowanie wzrostu i rozwoju korzeni, w konsekwencji czego następuje skarłowacenie roślin, które prowadzi do ich śmierci. Pełen efekt chwastobójczy widoczny jest po upływie ok. 14 dni od wykonania zabiegu.

Maister Power 42,5 OD najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące gatunki znajdujące się w początkowym okresie wzrostu od fazy siewek do fazy 2-4 liści właściwych.

Zastosowanie jednorazowe:

Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, perz właściwy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice.

Chwasty średnio odporne: przetacznik perski.

Dawki dzielone:

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, perz właściwy, rdest powojowaty, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski.

Zastosowanie środka

Rośliny rolnicze

Kukurydza

a) Zastosowanie jednorazowe:

Termin stosowania: Środek stosować po wschodach kukurydzy, od fazy 4 do fazy 6 liści roślin kukurydzy (BBCH 14-16) (o terminie zabiegu decyduje faza rozwojowa obecnych na polu gatunków chwastów).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 – 1,5 l/ha.

Wyższą dawkę należy stosować w warunkach silnej presji ze strony chwastów oraz w przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego i jasnoty purpurowej.

W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia.

W przypadku zwalczania perzu właściwego zabieg najlepiej wykonać w fazie intensywnego wzrostu (przy wysokości perzu właściwego ok. 15-20 cm), ale nie później niż do fazy 6 liści właściwych kukurydzy. Perz właściwy kiełkujący z gleby i pojawiający się po wykonaniu zabiegu nie jest zwalczany.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 6 liści kukurydzy).

b) Dawki dzielone:

W przypadku silnej presji ze strony chwastów lub w przypadkach, gdy warunki termiczne mogą potęgować ryzyko ewentualnych uszkodzeń roślin kukurydzy zaleca się stosowanie dawek dzielonych.

Pierwszy zabieg

Termin stosowania: środek należy zastosować w fazie 2-3 liści kukurydzy (BBCH 12-13)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Drugi zabieg

Termin stosowania: środek należy zastosować maksymalnie do końca fazy 8 liścia właściwego (BBCH < 18).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza zagrożenie dla roślin uprawianych następczo Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej

środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można po wykonaniu orki i zespołu zalecanych uprawek przedsiewnych uprawiać wszystkie rośliny.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji kukurydzy (w wyniku uszkodzenia przez przymrozki, choroby, szkodniki lub inne nieprzewidziane sytuacje losowe) na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę.

W przypadku, gdy w roku stosowania herbicydu występowała susza (warunki termiczno- wilgotnościowe kształtowały się poniżej normy z wielolecia), w warunkach braku okrywy śniegowej w okresie zimowym lub gdy stosowane są uproszczenia uprawowe (szczególnie na glebach lekkich) możliwe jest spowolnienie okresu rozkładu preparatu w glebie.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Uwaga: Przed użyciem wstrząsać butelką, aż powstanie jednorodna mieszanina. Aby uzyskać skuteczne wymieszanie, należy zacząć od 5-krotnego wstrząsania pojemnika w

górę i w dół, a następnie energicznego wstrząsania od lewej do prawej.

Używać rękawic ochronnych.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do zakładanej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w miarę uzupełniania w zbiorniku należy mechanicznie wymieszać.

Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatu

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środki ostrożności

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Strategia zarządzania odpornością

Środek Maister Power 42,5 OD zawiera substancje czynne należące do herbicydów z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie

działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy

inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

– postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,

– dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,

– stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,

– stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,

– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,

– stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

– informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub posiadaczem zezwolenia.

2. Środek wnika do roślin w ciągu 2 godzin od zastosowania. Niewielki opad deszczu krótko po tym czasie nie wpływa ujemnie na skuteczność działania środka.

3. Przy dużym nasileniu zachwaszczenia, szczególnie w warunkach niewystarczającego uwilgotnienia gleby, zastosowanie środka Maister Power 42,5 OD może nie chronić w dostatecznym stopniu uprawy kukurydzy przed zachwaszczeniem wtórnym.

4. Po zastosowaniu środka Maister Power 42,5 OD oraz innych środków ochrony roślin zawierających substancję czynną foramsulfuron w kolejnym roku po zastosowaniu nie

wysiewać nasion kukurydzy zaprawionych owadobójczymi środkami fosforoorganicznymi.

5. Środka nie stosować środka:

– na plantacjach nasiennych przeznaczonych do dalszej reprodukcji nasion,

– na plantacjach kukurydzy cukrowej oraz w rodach hodowlanych,

– na rośliny mokre, osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, spadki temperatur, zalanie wodą,

– w temperaturze poniżej 8oC i powyżej 25oC,

– w warunkach dużych dobowych wahań temperatury mogących osłabić kondycję roślin,

– w warunkach panującej suszy, silnego nasłonecznienia i innych skrajnych okolicznościach ograniczających niezakłócony wzrost i rozwój roślin np. widoczne symptomy niedoborów składników pokarmowych, niskie pH, itp.),

– jeżeli na danym polu wysiano nasiona kukurydzy zaprawione owadobójczymi środkami fosforoorganicznymi lub środki fosforoorganiczne zastosowano doglebowo (granulat doglebowy),

– w mieszankach z płynnymi nawozami i insektycydami fosforoorganicznymi.

6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne (szczególnie burak cukrowy i ziemniaki),

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku stosowania środka w dawce 1,5 l/ha:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku stosowania środka w dawce 0,75 l/ha (dawka dzielona):

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

zawiera się w czasie wegetacji roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

należy uwzględnić następstwo roślin.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem

Przechowywanie

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0 – 30C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informacje dodatkowe

opakowanie

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.