MATENO DUO

O produkcie

HERBICYD selektywny o działaniu kontaktowym, stosowany doglebowo lub dolistnie, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania w wodzie (SC).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna aklonifen zaliczana jest do grupy 32, a substancja czynna diflufenikan do grupy 12.

Zawartość substancji aktywnych

aklonifen (związek z grupy difenyloeterów) – 500 g/l (40,98%)

diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów)– 100 g/l (8,0%)

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować: od fazy gdy z pochewki liściowej wydostaje się pierwszy liść do fazy trzeciego liścia (BBCH 10 – 13).

Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Działanie na chwasty

Środek zawiera dwie substancje czynne o różnym miejscu działania, stanowiące inhibitory biosyntezy karotenoidów, barwników biorących udział w procesie fotosyntezy. Ich brak powoduje bielenie liści i rozpad komórek, szczególnie w przypadku młodych tkanek.

Aklonifen pobierany jest poprzez liścienie oraz koleoptyl chwastów. Najlepiej działa na chwasty w trakcie ich kiełkowania i wschodów, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni. Środek pozostaje aktywny przez 2-3 miesiące po zabiegu, w związku z czym ogranicza zachwaszczenie wtórne.

Diflufenikan jest herbicydem kontaktowym (w niewielkim stopniu przemieszczającym się w roślinie), pobierany jest głównie przez pędy kiełkujących siewek. Diflufenikan po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.

Substancje czynne środka pozostają biologicznie aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby.

Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

Środek stosować na dobrze uprawioną (bez grud) glebę.

Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres działania środka wiosną.

Dawka 0,35 l/ha:

Chwasty wrażliwe:chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe:miotła zbożowa.

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie wymagany

1. Strategia zarządzania odpornością

postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,

dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

używać różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,

stosować rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,

stosować mieszanki herbicydu o odmiennym mechanizmie działania,

stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,

stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktować się z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

2. W celu uzyskania satysfakcjonującej skuteczności oraz przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów środek należy stosować we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, tak wcześnie jak to możliwe.

3. Bardzo niekorzystne warunki klimatyczne, które mogą wystąpić po wykonaniu zabiegu, mogą powodować osłabienie rośliny uprawnej, które przemija najdalej po 3 tygodniach i nie wpływa ujemnie na plon i jego parametry.

4. Środka nie stosować:

na rośliny mokre, osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,

przed spodziewanym silnym przymrozkiem,

w okresie dużych wahań temperatur występujących między dniem, a nocą.

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Następstwo roślin

Po zbiorze zbóż, na których został zastosowany preparat, można uprawiać wszystkie rośliny.

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mróz, szkodniki lub choroby na wiosnę nie należy uprawiać cebuli, buraka cukrowego, rzepaku jarego, słonecznika oraz pomidorów.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Bezpośrednio po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać co najmniej trzykrotnie wodą.

Uwaga:

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną (kombinezon), zabezpieczającą przed

oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść

ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo strefy ochronnej o szerokości:

5 m lub

1 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w oryginalnych opakowaniach,

w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,

w temperaturze 0 oC – 30 oC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.