MUSTANG 306 SE 1L

O produkcie

MUSTANG 306 SE to środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, mieszankach zbożowych i w kukurydzy.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g/l (0,58 %)

2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,06 %)

Działanie na chwasty

Mustang 306 SE jest herbicydem zawierającym dwie substancje czynne: florasulam oraz 2,4-D (tzn. w formie estru etyloheksylowego). Mustang 306 SE jest herbicydem o działaniu układowym, pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. Florasulam blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów; 2,4-D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin oraz zakłóca proces rozwoju komórek.

W warunkach optymalnych, to jest podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka Mustang 306 SE jest szybszy, w warunkach niskich temperatur (około 5oC) całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, a chwasty rumianowate do wysokości 25 cm. Mustang 306 SE skutecznie niszczy chwasty odporne na atrazynę np.: komosa biała, psianka czarna, szarłat szorstki.

Chwasty wrażliwe : chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7-8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: bratek polny, dymnica pospolita, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna (od fazy 9 okółków).

Chwasty średnio odporne: jasnota purpurowa.

Chwasty odporne: czyściec błotny, krwawnik pospolity, chwasty jednoliścienne.

Stosowanie środka

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa)

– Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 06 l/ha

– Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,6 l/ha

– Termin stosowania środka: stosować wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 12-32)

– Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

– Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

– Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

Kukurydza

– Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 06 l/ha

– Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

– Termin stosowania środka: stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12-16)

– Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

– Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

– Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

– W celu jednoczesnego zwalczania chwastów prosowatych i innych jednoliściennych można stosować:

– Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Titus 25 WG 30 – 60 g/ha + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

– W celu jednoczesnego zwalczenia perzu, chwastów prosowatych i innych chwastów jednoliściennych można stosować:

– Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Maister 310 WG 100-150 g/ha + adiuwant Actirob 842 EC 1,5 l/ha.

Uwagi

1. W przypadku silnego zachwaszczenia oraz chwastów znajdujących się w fazie powyżej 6 liści (okółków) stosować dawkę 0,6 l/ha.

2. W przypadku występowania chwastów średnio wrażliwych stosować dawkę 0,6 l/ha.

3. Środek powoduje zahamowanie rozwoju roślin fiołka polnego i jasnot w danej fazie. Zniszczenie ocenia się wówczas do 80 % skuteczności po zastosowaniu dawki 0,6 l/ha.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać kukurydzę i zboża jare.

Przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla herbicydów stosowanych w mieszaninach ze środkiem Mustang 306 SE.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. W niesprzyjających warunkach pogodowych (np. susza), po kilku dniach od zastosowania, środek może spowodować na niektórych odmianach kukurydzy przemijające odbarwienia liści, które nie mają negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonu.

2. Przed użyciem herbicydu Mustang 306 SE i jego mieszanin z herbicydem Titus 25 WG i z herbicydem Maister 310 WG w kukurydzy należy skontaktować się z hodowcą odmiany lub posiadaczem zezwolenia dla środka Mustang 306 SE, aby upewnić się czy uprawiana odmiana kukurydzy nie reaguje ujemnie na te herbicydy.

3. W przypadku stosowania mieszanin zbiornikowych należy stosować się do zaleceń stosowania wszystkich środków mieszanych.

4. Środka nie stosować:

− na rośliny mokre, chore i uszkodzone,

− w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,

− gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5oC,

− w temperaturze powietrza poniżej 5oC i powyżej 25oC,

− w czasie nadmiernej suszy,

− po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

– Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

– Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

– Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

– Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

– Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

– W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

– W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

– Dla ludzi – nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

– Dla zwierząt – na tereny potraktowane środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

– Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

– Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

– Należy uwzględnić następstwo roślin

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0 oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.