TERIDOX 500 EC

O produkcie

Teridox 500 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej

dimetachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 500 g/l (47,48%)

Inne składniki niebezpieczne nie będące substancją czynną:
Solwent nafta (ropa naftowa) – węglowodory ciężkie aromatyczne

Działanie na chwasty

Teridox 500 EC pobierany jest głównie poprzez pędy kiełkujących chwastów, a w małym stopniu poprzez korzenie. Dlatego też środek należy stosować podczas kiełkowania chwastów lub na krótko przed ich spodziewanym skiełkowaniem. Wrażliwość chwastów na środek stosowany przed wschodami i tuż po wschodach rzepaku (BBCH 00-14): Chwasty wrażliwe: bodziszki, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rdest powojowaty, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wiechlina roczna. Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna, tobołki polne, wilczomlecz obrotny. Chwasty odporne: fiołki, samosiewy zbóż, stulisz lekarski.

Stosowanie środka

RZEPAK OZIMY

  • Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami lub wcześnie po wschodach rzepaku, do fazy czwartego liścia (BBCH 00-14) na wilgotną, starannie uprawioną (bez grud) glebę, kiedy pierwsze chwasty zaczynają kiełkować lub na krótko przed ich spodziewanym skiełkowaniem.Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowo zastosowania: 2,0 l/ha
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1

Uwaga:
Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych.
W porównaniu do zabiegu przed wschodami rzepaku zastosowanie środka powschodowo może być mniej skuteczne w zwalczaniu chabra bławatka, komosy białej i tasznika pospolitego.

RZEPAK JARY

  • Termin stosowania: Środek stosować po siewie nasion przed wschodami rzepaku (BBCH 00-09) na wilgotną, starannie uprawioną (bez grud) glebę.
  • Nasiona wysiewać na jednakowa głębokość i staranie przykryć glebą.
  • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowo zastosowania: 2,0 l/ha
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1

Następstwo roślin

Istnieje ryzyko wystąpienia niekorzystnego wpływu herbicydu Teridox 500 EC na rośliny następcze. W szczególności takie ryzyko istnieje w przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku. W przypadku likwidacji plantacji jesienią (w krótkim czasie po aplikacji) po wykonaniu orki na głębokość 15 – 20 cm można zasiać pszenicę ozimą lub rzepak ozimy. W przypadku likwidacji plantacji wiosną po wcześniejszym wykonaniu orki na głębokość minimum 15 cm można uprawiać: rzepak jary, bobik, fasolę, groszek, kukurydzę, słonecznik, soję, pszenicę jarą, jęczmień jary, owies, facelię błękitną, len, burak cukrowy, trawy pastewne i ziemniaki.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środek ochrony roślin Teridox 500 EC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną dimetachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
2. Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych.
3. W celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności chwastobójczej środek należy stosować na wilgotną oraz starannie uprawioną (bez grud) glebę.
4. Nadmiernie przesuszona gleba podczas zabiegu oraz długo utrzymująca się susza po zabiegu mogą negatywnie wpłynąć na skuteczność środka.
5. Środka nie stosować na glebach piaszczystych.
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowowodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologicznądegradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowyodwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siaćlub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 10 oC – 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
Nie wywoływać wymiotów.
W przypadku dostania się na skórę umyć dużą ilością wody z mydłem.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.