TIRON 200 EC

O produkcie

Zawartość substancji czynnej: fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 200 g/l (19,9%)

Opis działania

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w formie koncentratu
do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluroksypyr zaliczana jest do grupy O.

Działanie na chwasty

Herbicyd zawiera substancję czynną zaliczaną do grupy inhibitorów wzrostu i rozwoju zwaną sztucznymi auksynami lub sztucznymi regulatorami wzrostu. W roślinie powoduje zakłócenia procesu podziału komórek. Środek pobierany jest przez liście, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując deformację i zahamowania wzrostu i w efekcie końcowym zamieranie chwastu.  Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-10 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju. Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Zastosowanie pojedyncze

Dawka: 0,6 l/ha

 • Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki,
  przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki
  polne.
 • Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna.
 • Chwasty odporne: przetacznik perski, samosiewy rzepaku.

Dawka: 1,0 l/ha

 • Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne.
 • Chwasty średniowrażliwe fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku.

Stosowanie środka

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME

 • Termin stosowania: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy 2-ego kolanka (do BBCH 32).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 1,0 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary – 21 dni.

1. Strategia zarządzania odpornością
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy
zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
− postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin
– stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
− dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego
(ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
− stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
− stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
− stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
− stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
− dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
− używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
− używać kwalifikowanego materiału siewnego,
− czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
− informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
− w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

2. Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej chwastów i gatunków chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, w przypadku silnego zachwaszczenia pola fiołkiem polnym, jasnotą purpurową, maruna bezwonną i samosiewami rzepaku.

3. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.

4. Środek działa najlepiej w temperaturze 15-2oC.

5. Skuteczność działania środka może obniżyć wystąpienie deszczu do 1 godziny od wykonania zabiegu.

6. Środka nie stosować:
– na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki.
– w temperaturze powyżej 22°C.

7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, za wyjątkiem warzyw korzeniowych i bulwiastych.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę. W tym samym sezonie wegetacyjnym po zbiorze rośliny uprawnej można uprawiać wszystkie rośliny uprawne, za wyjątkiem warzyw korzeniowych i bulwiastych.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.

W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Przy sporządzaniu mieszanin środek dodawać do zbiornika wypełnionego do 3/4 wcześniej sporządzoną cieczą użytkową środka towarzyszącego i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając.

W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń i przeciwwskazań dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych

 • Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
 • Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
 • Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): dla ludzi – nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin, dla zwierząt – 7 dni.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.