TITUS 25WG

O produkcie

TITUS 25 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku i pomidorze.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

rimsulfuron – związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 25% (250 g w 1kg środka).

Działanie na chwasty

TITUS 25 WG jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy widoczny jest w okresie 7 – 20 dni po zabiegu. Najlepiej działa na chwasty roczne znajdujące się w fazie 2 – 3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5 – 7 liści (tj. wysokość 15 – 25 cm). Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. kukurydza, ziemniaki i pomidory rozkładają go do związków nieaktywnych.

Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, rdest powojowy, wilczomlecz obrotny.

Chwasty średnioodporne: przetacznik perski.

Stosowanie środka – kukurydza

Kukurydza.

a) Zwalczanie perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliściennych i dwuliściennych.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 – 60 g/ha.
Titus 25 WG 50 – 60 g/ha + Vivolt w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
Wyższą dawkę stosować przy dużym występowaniu gatunków chwastów innych niż chwastnica jednostronna.

Termin stosowania:
Środek stosować w fazie 1 – 7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).

b) Zwalczanie chwastów prosowatych i chwastów dwuliściennych występujących w dużym nasileniu.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.

Titus 25 WG 50 g/ha + Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) 10 g/ha + Vivolt w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).

Termin stosowania:
Środek stosować w fazie 3 – 4 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwania: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Stosowanie środka – ziemniak

a) Zwalczanie perzu właściwego oraz chwastów prosowatych i niektórych chwastów dwuliściennych.

A. Zabieg jednorazowy

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.

Titus 25 WG 60 g/ha + Vivolt w stężeniu 0,1%.

Termin stosowania:
Środek stosować w fazie od pierwszego liścia do fazy widocznego drugiego pędu bocznego ziemniaka.

B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)  pierwszy zabieg

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.

Titus 25 WG 30 g/ha + Vivolt w stężeniu 0,1%.

Termin stosowania:
Środek stosować w fazie 1 – 7 liści ziemniaka, w fazie 2-3 liści perzu właściwego.

drugi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha. Titus 25 WG 30 g/ha + Vivolt w stężeniu 0,1%.

Termin stosowania:
Środek stosować po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu gdy rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 15 cm lub w momencie wtórnego odrastania perzu właściwego.

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwania: średniokropliste.

b) Silne zachwaszczenia komosą białą i innymi chwastami dwuliściennymi.

A. Zabieg jednorazowy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 – 50 g/ha.
Titus 25 WG 40-50 g/ha + Sencor 70 WG 0,3 kg/ha + Vivolt w stężeniu 0,1%.
Wyższą z zalecanych dawek środka Titus 25 WG stosować, gdy występuje silne zachwaszczenie.

Termin stosowania:
Środek stosować gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 2-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.

B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)  pierwszy zabieg

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.

Titus 25 WG 30g/ha + Sencor 70 WG 0,25 kg/ha + Vivolt w stężeniu 0,1%.

Termin stosowania:
Środek stosować gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 1-3 liści; a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

 drugi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha. Titus 25 WG 20 g/ha + Vivolt w stężeniu 0,1%.

Termin stosowania:
Środek stosować po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu na ponownie wschodzące chwasty.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwania: średniokropliste.

W odmianach ziemniaka wrażliwych na Sencor 70 WG środek Titus 25 WG stosować po wschodach ziemniaka.
pierwszy zabieg
tuż przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu plantacji stosować środek Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha.

drugi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha. Titus 25 WG 50 g/ha + Vivolt w stężeniu 0,1%.

Termin stosowania:
Środek stosować gdy ziemniaki są w fazie 1- 7 liści, a chwasty jednoliścienne znajdują się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwania: średniokropliste.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Stosowanie środka – pomidor

A. Zabieg jednorazowy

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.

Titus 25 WG 50 g/ha + Vivolt w stężeniu 0,1%.

Termin stosowania:
Środek stosować po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia (BBCH 11-18), na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
pierwszy zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha. Titus 25 WG 30 g/ha + Vivolt w stężeniu 0,1%.

drugi zabieg

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.

Titus 25 WG 20 g/ha + Vivolt w stężeniu 0,1%.

Termin stosowania:
Środek stosować po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia (BBCH 11-18), na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 1-4 liści Drugi zabieg wykonać po upływie 7 dni od pierwszego oprysku.

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwania: średniokropliste.

Następstwo roślin

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnych terminach agrotechnicznych.

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji można uprawiać kukurydzę, ziemniak, pomidor. Po wykonaniu orki i upływie 3 miesięcy można uprawiać wszystkie rośliny.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Strategia zarządzania odpornością Środek Titus 25 WG zawiera substancje czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

− postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin

– stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,

− dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

− używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,

− stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,

− stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,

− stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,

− stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

− informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

− w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem środka ochrony roślin.

2. W przypadku stosowania środka ochrony roślin Titus 25 WG w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach tych środków ochrony roślin.

3. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na nowych odmianach kukurydzy, ziemniaka i pomidora, przed zastosowaniem środka w tych odmianach należy skontaktować się z przedstawicielem firmy CORTEVA.

4. W przypadku uprawy kukurydzy :

a) Środka nie stosować:

− w kukurydzy uprawianej na lekkich glebach piaszczystych,

− w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych.

b) Zabiegu nie wykonywać:

− stosując mniej niż 150 l i więcej niż 300 l wody na hektar,

− na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozek, suszę, zalanie wodą, choroby lub szkodniki,

− na mokre rośliny,

− w temperaturze powietrza poniżej 10*C i powyżej 25*C,

− bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów, na rośliny, których wzrost został zahamowany na skutek niskich temperatur.

Zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu przez rośliny kukurydzy.

5. W przypadku uprawy ziemniaka:

− na niektórych odmianach ziemniaka, po zastosowaniu środka Titus 25 WG w mieszaninie ze środkiem Sencor 70 WG mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, które mogą mieć wpływ na plon,

− opady deszczu wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

6. Środka nie stosować:

− w uprawach kukurydzy, ziemniaków i pomidora, w których stosowano doglebowo insektycydy z grupy fosforoorganicznych,

− wcześniej niż po 7 dniach od zastosowania (dolistnie) insektycydu z grupy fosforoorganicznych. Insektycydy z grupy fosforoorganicznych w uprawach kukurydzy, ziemniaków i pomidora można stosować nie wcześniej niż po upływie 4 dni od wykonania zabiegu środkiem Titus 25 WG.

7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek odmierzyć załączoną do opakowania miarką (lub odważyć). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego przeznaczoną do zużycia w czasie zabiegu ilością wody, z włączonym mieszadłem. Następnie wlać do zbiornika adiuwant (środek wspomagający) Trend 90 EC ciągle mieszając.

Stosując Titus 25 WG łącznie ze środkami Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) lub Sencor 70 WG składniki mieszaniny można wsypać do zbiornika opryskiwacza jednocześnie. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Ciecz użytkową zastosować w dniu sporządzenia. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy dokładnie wymyć aparaturę, zgodnie z podanym poniżej sposobem:

− opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,

− napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy i płukać co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,

− części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka do mycia opryskiwaczy.

− ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak jak z resztkami cieczy użytkowej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

UWAGA: Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż kukurydza, ziemniak, pomidor.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

– Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

– Unikać zanieczyszczenia skóry.

– Nosić odpowiednią odzież ochronną.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

– Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

– Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

– Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

– W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

– W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

– Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

– Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

– Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

– Nie dotyczy po uwzględnieniu następstwa roślin.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0*C – 30*C.

Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.