ADENGO 315 SC

O produkcie

Adengo 315 SC jest herbicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania
wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów
rocznych jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

Zawartość substancji aktywnych

flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 420 g/kg (42%)
metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) – 140 g/kg (14%)

Stosowanie środka

Środek Adengo 315 SC zawiera 2 wzajemnie uzupełniające się substancje czynne należące do różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

Tienkarbazon metylu jest inhibitorem syntazy acetylomleczanowej (ALS) – enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia

syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Zgodnie z klasyfikacją HRAC tienkarbazon metylu zaliczany jest do grupy B.

Izoksaflutol jest inhibitorem enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę barwników fotoaktywnych, co w konsekwencji powoduje zamieranie chloroplastów w komórkach roślin.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC izoksaflutol zaliczany jest do grupy F2. Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych

Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,44 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,44 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po siewie ale przed wschodami kukurydzy (BBCH 00- 09) lub w po wschodach kukurydzy do końca fazy 2 liści (BBCH 10-12).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Działanie na chwasty

Adengo 315 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest zarówno poprzez korzenie jak i również przez łodygi i liście kiełkujących chwastów. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub krótko po wschodach bieleją, przestają rosnąć i zamierają.

Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja wysokiej aktywności środka w glebie oraz pozwala na utrzymanie jego aktywności w możliwie długim okresie czasu. W warunkach suszy skuteczność środka może być znacznie ograniczona w wyniku braku możliwości przedostania się substancji czynnych do systemu korzeniowego chwastów.

Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnice.

Środki ostrożności i szczególne warunki stosowania

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ

ROLNICZĄ

1. Wyższą zalecaną dawkę środka należy stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz na glebach cięższych.

2. W przypadku konieczności zwalczania rdestów, przytulii czepnej i jasnoty purpurowej zaleca się stosować dawkę wyższą 0,44 l/ha.

3. W przypadku suszy skuteczność środka może ulec obniżeniu wskutek braku możliwości przedostania się substancji czynnej do systemu korzeniowego chwastów.

4. W przypadku wystąpienia silnych opadów po wykonaniu zabiegu może wystąpić przejściowe bielenie blaszek liściowych kukurydzy. Objawy te szybko mijają i nie mają wpływu na plon.

5. Po zastosowaniu środka nie wykonywać mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.

6. Środek można stosować także w systemie uproszczonej uprawy gleby. Nie wymaga wymieszania z glebą, nie rozkłada się na świetle, nie ulatnia się.

7. Środka nie stosować:

– w rodach hodowlanych kukurydzy nasiennej i w kukurydzy cukrowej,

– na glebach silnie zasadowych (o pH powyżej 7,5), piaszczystych, torfowych onieregularnych stosunkach wodnych,

– w przypadku widocznych niedoborów składników pokarmowych mogących prowadzić do zaburzeń we wzroście i rozwoju kukurydzy,

– w temperaturze poniżej 8ºC i powyżej 250C oraz przy dużych dobowych wahaniach temperatury,

– w przypadku spodziewanych przymrozków lub w warunkach panującej bądź spodziewanej suszy,

– w mieszaninie z innymi środkami ochrony roślin, nawozami i dodatkami wspomagającymi.

8. Nie przetrzymywać cieczy roboczej w zbiorniku opryskiwacza i nie używać jej do ponownego opryskiwania.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Zawartością opakowania przed użyciem wielokrotnie wstrząsnąć do chwili, gdy w opakowaniu pojawi się jednorodna zawiesina. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy

użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej objętości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. W

przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można po wykonaniu orki i zespołu zalecanych uprawek przedsiewnych uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę.

W przypadku stosowania uproszczeń uprawowych, szczególnie na glebach lekkich, gdzie stosowano górną zalecaną dawkę herbicydu w warunkach długo utrzymującej się suszy w okresie wegetacji, możliwe jest spowolnienie okresu rozkładu herbicydu w glebie i wzrost ryzyka ujemnego oddziaływania na niektóre rośliny następcze takie jak: burak cukrowy, ziemniak, groch, soja czy fasola. Przy niedoborze wilgoci pozimowej w glebie i opadów w sezonie uprawy kukurydzy poniżej średniej wieloletniej – wysiew tych i innych gatunków roślin w uproszczonych systemach uprawy gleby obarczony jest znacznym ryzykiem ich uszkodzenia i może się odbywać na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka

myjącego.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub

− 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0C – 30C, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.