ARTEMID

O produkcie

Artemid to fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.
Środek zawiera protiokonazol i tebukonazol, substancje czynne z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli - inhibitory demetylacji, SBI- DMI, wg FRAC Grupa 3).

Zawartość substancji czynnych

protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 80 g/l (8,20%)
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 160 g/l (16,39%)

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.
Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w następujących terminach i dawkach:

RZEPAK OZIMY

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
 • Termin stosowania: jesienią – w fazie 4–8 liści rzepaku (BBCH 14 – 18). Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi. Liczba zabiegów: 1

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Termin stosowania: wiosną od fazy wzrostu pędu głównego do fazy pąkowania (BBCH 30 – 57).
 • Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
 • Liczba zabiegów: 1
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią, 1 zabieg wiosną).

RZEPAK JARY

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1 l/ha
 • Termin stosowania: środek stosować od fazy wzrostu pędu głównego do fazy pąkowania (BBCH30 – 57) Stosowanie środka w tym terminie wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): rzepak ozimy, rzepak jary – 56 dni
1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12oC.
2. Wysokość dawki środka dostosować do stopnia nasilenia chorób w danym rejonie i wrażliwości na choroby uprawianej odmiany.
3. Środek zawiera dwie substancje czynne z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli –
inhibitory demetylacji, SBI- DMI, wg FRAC Grupa 3). W celu uniknięcia rozwoju odporności grzybów chorobotwórczych, środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0oC – 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.