LENVYOR

O produkcie

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby
Substancja czynna mefentriflukonazol należy do grupy FRAC 3.

Zawartość substancji czynnej

mefentriflukonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l (10,07 %)

Stosowanie środka

Środek do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż.

Pszenżyto ozime

septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż.

Jęczmień ozimy

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia.

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środki ostrożności i okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Zboża – 35 dni

Środek zawiera następujące substancję czynną: mefentriflukonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory demetylacji SBI-DMI, wg FRAC Grupa 3).

W ramach strategii antyodpornościowej środki grzybobójcze zawierające substancje czynne z tej grupy należy stosować maksymalnie w dwóch zabiegach w sezonie na danej plantacji zbóż. Ponadto zaleca się:

  • –  stosować środek głównie w zabiegach zapobiegawczych (profilaktycznie),
  • –  wyłącznie w zalecanej dawce, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na etykiecie.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

Następstwo roślin

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem, rośliny następcze można siać lub sadzić najwcześniej jesienią w tym samym roku kalendarzowym.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

  • –  jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na którejprzeprowadzono zabieg, lub
  • –  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologicznądegradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
  • –  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

– Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
– Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
– Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej orz w trakcie wykonywania zabiegu.
– Dokładnie umyć ręce po użyciu.
– Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
– Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:

− 5 m lub
− 1 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej

podczas zabiegu o 50%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

  • −  w oryginalnych opakowaniach,
  • −  w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska orazdostęp osób trzecich,
  • −  w temperaturze 0 oC – 30oC, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
    Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku połknięcia: niezwłocznie zasięgnij porady lekarza należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.