OSIRIS 65 EC 10L

O produkcie

Środek grzybobójczy, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnych

epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 37,5 g/l (3,7%)

metkonazol (związek z grupy triazoli) – 27,5 g/l (2,7%)

Opis działania

Środek grzybobójczy, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Stosowanie środka

Pszenica ozima

łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż


Pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści , brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż


Żyto ozime

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż


Jęczmień ozimy

rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia


Jęczmień jary

rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,5 l/ha
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uwagi

1. Środek stosowany w pszenicy ozimej w dawce 2,5 l/ha wykazuje średni poziom zwalczania czerni zbóż, septoriozy plew i łamliwości źdźbła oraz ogranicza występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła.

2. Środek stosowany w pszenicy ozimej w dawce 1,5 l/ha ogranicza wystepowanie fuzariozy kłosów i łamliwości źdźbła.

3. Środek stosowany w pszenżycie ozimym w dawce 1,5 l/ha wykazuje średni poziom zwalczania czerni zbóż, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.

4. W celu osiągnięcia najwyższej skuteczności zwalczania następujących chorób: mączniaka prawdziwego, fuzariozy kłosów, fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła, septoriozy paskowanej liści i rynchosporiozy zbóż stosować wyższą dawkę środka.

Stosowanie łączne

W celu zwiększenia skuteczności działania środek Osiris 65 EC w dawce 1,5 l/ha można stosować łącznie ze środkiem Corbel 750 EC w następującym zakresie:

Pszenica ozima

mączniak prawdziwy, fuzarioza kłosów, septorioza plew


Pszenżyto ozime

septorioza plew


Jęczmień ozimy

mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia


Jęczmień jary

rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa

 • Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania:
 • Osiris 65 EC 1,5 l/ha + Corbel 750 EC 0,5 l/ha
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Terminy stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, maksymalnie dwa razy w sezonie, z zachowaniem odstępu 21 dni pomiędzy zabiegami:

pszenica ozima, pszenżyto ozime: od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65);

żyto ozime: od fazy liścia flagowego do początku fazy kłoszenia (BBCH 37-51);

jęczmień ozimy: od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-37);

jęczmień jary: od fazy drugiego kolanka do początku fazy kłoszenia (BBCH 32-51).

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

Po przerwie w wykonywaniu zabiegu i przed ponownym przystąpieniem do zabiegu ciecz dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
 • Unikać zanieczyszczenia skóry.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych należy stosować strefę ochronną o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Pszenica – 35 dni
 • Jęczmień – 35 dni
 • Pszenżyto – 35 dni
 • Żyto – 35 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0oC – 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.