SAFARI 50 WG 120G

O produkcie

Safari 50 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granulatu, do sporządzania zawiesiny wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym. Środek Safari 50 WG wykazuje selektywność czynną tzn. buraki posiadają zdolność rozkładu preparatu do związków nieaktywnych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnej

triflusulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 500g/kg (50%)

Działanie na chwasty

Safari 50 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Objawy działania takie jak przejaśnienia, żółknięcie, nekrozy, a dalej brązowienie liści wrażliwych chwastów występują w ciągu kilku dni.

Ciepło i odpowiednia ilość wilgoci w glebie wpływają korzystnie na działanie środka. W czasie suszy lub chłodów środek działa wolniej.

Najskuteczniej działa na intensywnie rosnące chwasty od wschodów do początku fazy dwóch liści właściwych.

Chwasty wrażliwe: jasnota purpurowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest plamisty, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica owłosiona.

Chwasty średniowrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik perski, rdestówka powojowata (rdest powojowaty). Chwasty średnioodporne: fiołek polny.

Chwasty odporne: łoboda rozłożysta.

Stosowanie środka

BURAK CUKROWY, CURAK PASTEWNY

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
 • Środek Safari 50 WG stosuje się z dodatkiem adiuwanta Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (tzn. 50 ml preparatu Trend 90 EC na 100 litrów wody).
 • Termin stosowania: środek stosować od fazy liścieni buraków do momentu 90% zwarcia międzyrzędzi (BBCH 10 – 39).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGA:

Opady deszczu wcześniej, niż 6 godzin po wykonaniu zabiegu lub zabieg wykonany w czasie długotrwającej suszy mogą obniżyć skuteczność działania środka Safari 50 WG.

Następstwo roślin

 • Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych warunkach agrotechnicznych.
 • Po zbiorze buraków w tym samym roku kalendarzowym na tym samym polu powinny być uprawiane tylko zboża.
 • Na wiosnę przyszłego sezonu wegetacyjnego na tym samym polu może być uprawiany każdy rodzaj rośliny za wyjątkiem roślin ozdobnych, drzew, czy szkółek roślin drzewiastych – w tym przypadku powinno upłynąć 12 miesięcy od ostatniego zastosowania środka Safari 50 WG.

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji buraków, w okresie 4 miesięcy od zastosowania środka Safari 50 WG, można uprawiać tylko buraki cukrowe, buraki pastewne, buraki ćwikłowe, len oraz jęczmień jary.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Środka nie stosować:

 • w temperaturze (mierzonej przy gruncie) powyżej 20*C lub/i w okresie dużego nasłonecznienia,
 • gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 12*C,
 • na plantacjach roślin chorych, osłabionych przez szkodniki, mróz, nadmiar wilgoci, suszę, niedobór składników mineralnych lub inne czynniki powodujące osłabienie wzrostu,
 • przed i w trakcie przymrozku.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Po zabiegu, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach pogodowych, mogą wystąpić marmurkowate przebarwienia liści buraków, które ustępują bez ujemnego wpływu na plon korzeni i zawartość cukru.

Zarządzania odpornością

Środek Safari 50 WG zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 • postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
 • dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju, nasilenia i faz rozwojowych chwastów,
 • używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, zabiegi agrotechniczne itp.,
 • stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
 • stosuj mieszanki herbicydów przebadane z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,
 • stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
 • stosuj herbicyd Safari 50 WG nie częściej niż 3 razy w ciągu sezonu, nie stosuj innych herbicydów o tym samym mechanizmie działanie w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
 • informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem środka ochrony roślin.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Rozpuszczalną w wodzie torebkę foliową zawierającą 30 g środka wrzucić bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza lub odmierzyć środek załączoną do opakowania wyskalowaną miarką i wsypać do zbiornika napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem.
 • Opróżnione opakowania (nie dotyczy rozpuszczalnych w wodzie torebek foliowych) przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
 • Adiuwant (środek wspomagający) dodać na końcu. Uzupełnić wodą ciągle mieszając. Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
 • Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
 • Nie pozostawiać cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania na czas dłuższy niż 12 godzin.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie z sposobem podanym poniżej:

 • opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza;
 • napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem;
 • części składowe rozpylaczy rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze jednego ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy;
 • ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną i ochronę oczu lub ochronę twarzy, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • 90 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w dobrze wentylowanym miejscu, w pojemniku szczelnie zamkniętym, w temperaturze 0 – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

 • w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

 • ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.