TARGET 700 SC

O produkcie

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych
chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.

Zawartość substancji czynnej

metamitron (związek z grupy triazynonów) – 700 g/l (58,09%).

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

W przypadku stosowania środka Target 700 SC:
Chwasty wrażliwe: jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, wiechlina roczna.
Chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa jesienna, rdest plamisty.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, rdest powojowy.

W przypadku stosowania środka Target 700 SC w mieszaninie ze środkiem Corzal 157 SE lub Corzal 157 SE i Oblix 500 SC:
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdest plamisty, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Stosowanie środka

Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne).
1. Zabiegi nalistne: Target 700 SC
Pierwszy zabieg wykonać w fazie liścieni chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3.
Zalecany odstęp między zabiegami: 5 – 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

2. Zabiegi nalistne: mieszaniny herbicydowe
A. Stosowanie mieszaniny Target 700 SC + Oblix 500 SC + Corzal 157 SE
Pierwszy zabieg wykonać w fazie liścieni chwastów.

Maksymalna dawka dla pierwszego zabiegu:
Target 700 SC 0,5 l/ha + Oblix 500 SC 0,2 l/ha + Corzal 157 SE 0,5 l/ha

Zalecana dawka dla pierwszego zabiegu:
Target 700 SC 0,5 l/ha + Oblix 500 SC 0,2 l/ha + Corzal 157 SE 0,5 l/ha

Maksymalna dawka dla kolejnych zabiegów:
Target 700 SC 1 l/ha + Oblix 500 SC 0,4 l/ha + Corzal 157 SE 1 l/ha

Zalecana dawka dla kolejnych zabiegów:
Target 700 SC 1 l/ha + Oblix 500 SC 0,4 l/ha + Corzal 157 SE 1 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3.
Zalecany odstęp między zabiegami: 5 – 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

B. Stosowanie mieszaniny Target 700 SC + Corzal 157 SE
Pierwszy zabieg wykonać w fazie liścieni chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Target 700 SC 1,25 l/ha + Corzal 157 SE 1,25 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3.
Zalecany odstęp między zabiegami: 5 – 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

UWAGI:
1. Zabieg najlepiej wykonać na suche rośliny (na co najmniej 6 godzin przed
spodziewanym deszczem).
2. Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach
wieczornych.
3. Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego do poziomu, który nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu można uprawiać buraki (cukrowe, pastewne, ćwikłowe) lub kukurydzę.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Środków nie stosować na rośliny chore i osłabione.
Podczas wykonywania zabiegów nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych;
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono
zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji): Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: należy uwzględnić następstwo roślin

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0C i nie wyższej niż 30C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.