Zorvec Enicade

O produkcie

Zorvec Enicade to fungicyd o działaniu powierzchniowym i układowym, w postaci koncentratu do sporządzania
zawiesiny olejowej (OD) do stosowania zapobiegawczego w uprawie ziemniaków.

Zawartość substancji czynnej

oksatiapiprolina (związek z grupy izoksazolin) – 100 g/l (10,1 %)

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Środek należy stosować wyłącznie w mieszaninie zbiornikowej z innym środkiem grzybobójczym, zalecanym do zwalczania zarazy ziemniaka, który zawiera substancję czynną z innej grupy chemicznej, o odmiennym mechanizmie działania. Środek ten powinien być zastosowany w pełnej zalecanej dawce.

ZIEMNIAK

zaraza ziemniaka

  • Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy rozwoju liści (BBCH 10) do 7 dni przed zbiorem rośliny uprawnej. Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-10 dni. Krótszy odstęp między zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia chorobą.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
  • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  • Zalecana ilość wody: 150- 600 l/ha
  • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  • Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): ziemniaki – 7 dni

  1. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
  2. Środek zawiera substancję czynną oksatiapiprolin (Grupa FRAC 49). Wielokrotne stosowanie środka lub innych środków zawierających substancje czynne o takim samym mechanizmie działania może doprowadzić do zmniejszenia skuteczności działania środka. W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawcy zarazy ziemniaka zaleca się m. in.:

– stosowanie środka wyłącznie zapobiegawczo,

– wybór środka maksymalnie do 1/3 przewidzianych ogółem do wykonania w sezonie zabiegów przeciwko zarazie ziemniaka,

– nie stosowanie środka częściej niż trzykrotnie z rzędu (po sobie),

– włączenie do przyjętego programu ochrony środków zawierających substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania (stosowanie środków przemienne lub sekwencyjne).

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.

W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej, w trakcie wykonywania zabiegu oraz wkraczania na obszar poddany zabiegowi.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0oC – 30oC,

Chronić przed zamarzaniem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.