Biathlon 4D

O produkcie

BIATHLON 4D jest środkiem chwastobójczym w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych

tritosulfuron – związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika – 71,4% (714 g/kg).

florasulam – związek z grupy pochodnych triazolopirymidyn – 5,4% (54 g/kg).

Działanie na chwasty

Środek zawiera substancje czynne tritosulfuron i florasulam zaliczane do inhibitorów działania syntazy acetylomleczanowej (ALS/AHAS), enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek, a tym samym zahamowania wzrostu oraz rozwoju chwastów.

Biathlon 4D jest herbicydem pobieranym przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany jest w roślinie.
Wyższa wilgotność gleby i powietrza zwiększa skuteczność działania środka. W czasie suchej pogody oraz niedostatecznej wilgotności wchłanianie środka może zostać nieznacznie obniżone. W tym przypadku zaleca się zastosowanie herbicydu w mieszaninie z adiuwantem Dash HC.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy, ostróżeczka polna, powój polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, skrytek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia.

Chwasty średnio wrażliwe: blekot pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, przetacznik rolny, rdest ptasi.

Chwasty średnio odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, fiołek trójbarwny.

Stosowanie środka

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastsowania: 0,07 kg/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 – 0,07 kg/ha.
 • Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13-39). W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin, lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC.
 • Biathlon 4D 0,04 – 0,07 kg + Dash HC 1,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 


PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, OWIES JARY

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastsowania: 0,07 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 – 0,07 kg/ha.
 • Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania: Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13-39).
 • W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC.
 • Biathlon 4D 0,04 – 0,07 kg/ha + Dash HC 1,0 l/ha.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Pszenica ozima durum, pszenica oplewiona (orkisz), owies ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastsowania: 0,07 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 – 0,07 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13-39).

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin, lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC.

Biathlon 4D 0,04 – 0,07 kg/ha + Dash HC 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


Żyto jare, pszenżyto jare

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastsowania: 0,07 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 – 0,07 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13-39).

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC.

Biathlon 4D 0,04 – 0,07 kg/ha + Dash HC 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia przez przymrozki, choroby lub szkodniki), można uprawiać wszystkie zboża oraz kukurydzę. Po upływie 60-80 dniach od zastosowania środka, po wykonaniu orki na głębokość co najmniej 10-15 cm, można uprawiać wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem warzyw liściastych i warzyw z rodziny psiankowatych.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środka nie stosować:

− na rośliny osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki,

− przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po ich wystąpieniu,

− w uprawie zbóż z wsiewką z roślin motylkowych.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku stosowania środka łącznie z adiuwantem Dash HC, najpierw sporządzić ciecz użytkową środka Biathlon 4D w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne umycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zboża.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Dokładnie umyć dłonie dużą ilością wody z mydłem po użyciu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku stosowania środka bez dodatku adiuwanta

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

 • 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
 • 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

W przypadku stosowania środka z dodatkiem adiuwanta (Dash HC)

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

 • 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
 • 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • materiał zielony zbóż – 14 dni,
 • ziarno zbóż –50 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • należy uwzględnić następstwo roślin.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0*C i nie wyższej niż 30*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody;

w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem; pokaż opakowanie lub etykietę. Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie w przypadku gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.