DELARO FORTE

O produkcie

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Zawartość substancji aktywnych

protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 93,3 g/l (8,72%),

spiroksamina (związek z grupy ketoamin) – 107 g/l (10,0%),

trifloksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 80 g/l (7,48%).

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima

łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób,

od początku fazy strzelania w źdźbło, do końca fazy kwitnienia (widoczne zaschnięte pylniki) (BBCH 30-69).

W przypadku zwalczania łamliwości źdźbła zabieg wykonać do fazy 2. kolanka (BBCH 32). W przypadku

zwalczania fuzariozy kłosów zabieg wykonać od fazy kłoszenia (BBCH 51).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób,

od początku fazy strzelania w źdźbło, do końca fazy kwitnienia (widoczne zaschnięte pylniki) (BBCH 30-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Żyto ozime

rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób,

od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30- 61).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy

łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż,

plamistość siatkowa jęczmienia.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów

chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30-61).

W przypadku zwalczania łamliwości źdźbła zabieg wykonać do fazy 2. kolanka (BBCH 32).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenica jara

mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób,

od początku fazy strzelania w źdźbło, do końca fazy kwitnienia (widoczne zaschnięte pylniki) (BBCH 30-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów

chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30-61).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto jare

mączniak prawdziwy zbóż i traw

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób,

od początku fazy strzelania w źdźbło, do końca fazy kwitnienia (widoczne zaschnięte pylniki) (BBCH 30-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin

stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Żyto jare

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów

chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30-61).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

 Zabieg wykonywać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środek zawiera trzy substancje czynne o różnym mechanizmie działania: protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory demetylacji, SBI-DMI, grupa FRAC 3), spiroksamina z grupy ketoamin (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory reduktazy i izomerazy (SBI II), wg FRAC grupa 5) oraz trifloksystrobina z grupy strobiluryn (inhibitory oddychania komórkowego – inhibitor cytochromu bc1 – fungicydy QoI, wg FRAC grupa 11).

W ramach strategii antyodpornościowej należy m.in. stosować środek wyłącznie w zalecanej dawce, maksymalnie dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym. Pierwszy z dwóch zabiegów środkiem wykonać w możliwie jak najwcześniejszej fazie rozwoju chorób. W realizowanym programie ochrony należy przewidzieć maksymalnie dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym na danym polu środkami zawierającymi substancje czynne z grupy FRAC 3 i/lub z grupy FRAC 11.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać ją co najmniej trzykrotnie wodą. Filtry oraz końcówki opryskiwacza myć osobno.

Okresy karencji i następstwo roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie wymagany.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji zbóż traktowanych środkiem sianie lub sadzenie

roślin następczych możliwe jest po upływie 30 dni od ostatniego zabiegu tym środkiem.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Podczas otwierania pojemnika oraz mieszania i ładowania cieczy użytkowej stosować dodatkowo ochronę dróg oddechowych (półmaska filtrująca FFP2 lub FFP3).

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w oryginalnych opakowaniach

− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich− w temperaturze 0°C – 30°C,

− poza bezpośrednim dostępem promieni słonecznych.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.