MUSTANG FORTE 195 SE 1L

O produkcie

MUSTANG FORTE 195 SE jest środkiem chwastobójczym w formie emulsjo - zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do wiosennego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, owsie i mieszance jęczmienia jarego z owsem.

Środek Mustang Forte 195 SE należy stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

Florasulam – związek z grupy triazolopirymidyn – 5 g/l (0,47%)
Aminopyralid – związek z grupy pirydyn – 10 g/l (0,94 %)
2,4D 2-EHE w formie estru (związek z grupy kwasów fenoksykarboksylowych) – 271 g/l (co odpowiada 180 g/l [17,0 %] 2,4D w formie kwasu)

Działanie na chwasty

Mustang Forte 195 SE jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie. Środek blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, jak również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Ponadto, środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym.

W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka Mustang Forte 195 SE jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 5C) zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Chwasty wrażliwe przestają rosnąć kilka godzin po zabiegu, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy (widoczne najczęściej po 7-10 dniach), prowadzące do nekroz i zamierania chwastów. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5C. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, chwasty rumianowate do wysokości 25 cm oraz fiołek polny przed kwitnieniem.

Chwasty wrażliwe na środek stosowany w dawce 1,0 l/ha w zbożach ozimych:

Bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa przed kwitnieniem, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest powojowy rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe na środek stosowany w dawce 1,0 l/ha w zbożach ozimych: fiołek polny w fazie kwitnienia, jasnota purpurowa w fazie kwitnienia, przetacznik perski.

Chwasty wrażliwe na środek stosowany w dawce 0,8 l/ha w zbożach jarych: fiołek polny przed fazą kwitnienia, gwiazdnica pospolita komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, szczawik żółty, tasznik pospolity tobołki polne .

Chwasty średnio wrażliwe na środek stosowany w dawce 0,8 l/ha w zbożach jarych: fiołek polny od początku fazy kwitnienia, powój polny, przetacznik perski.

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Termin stosowania: środek stosować od fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21-32).
 • Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA, OWIES, MIESZANKA JĘCZMIENIA JAREGO Z OWSEM

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,8l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
 • Środek stosować od fazy 4 liści właściwych do fazy drugiego kolanka.
 • Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Następstwo roślin

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Mustang Forte 195 SE (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) można uprawiać zboża lub kukurydzę, jednak nie wcześniej niż po 4 tygodniach od zastosowania produktu i zaorania plantacji na głębokość nie mniejszą niż 15 cm.

Po zastosowaniu wiosną w zalecanych dawkach środka Mustang Forte 195 SE, roślinami następczymi mogą być:

− jesienią tego samego roku kalendarzowego wyłącznie zboża, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy;

− wiosną następnego roku kalendarzowego (po upływie 11-13 miesięcy) – zboża jare, kukurydza, sorgo, rzepak jary, gorczyca, słonecznik, ziemniak, burak cukrowy, cebula z siewu, marchew, sałata z rozsady, kapusta, kalafior, brokuł i inne uprawy kapustne/krzyżowe, trawy;

− jesienią następnego roku kalendarzowego (po upływie 16-17 miesięcy) zboża, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy;

− wiosną kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 23-25 miesięcy)– wszystkie rośliny.

Herbicyd Mustang Forte 195 SE zawarty w resztkach pożniwnych zbóż (słoma, plewy, ścierń) ulega rozkładowi mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu z glebą.

Najlepszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin opryskanych środkiem Mustang Forte 195 SE jest jej pozostawienie na polu i przyoranie.

Słoma z roślin opryskanych środkiem Mustang Forte 195 SE nie może być użyta do ściółkowania międzyrzędzi w uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym dla pieczarek), ani dla upraw warzyw np. pomidora, papryki, ogórka i innych roślin dyniowatych, sałaty i innych warzyw.

Słoma ze zbóż opryskanych herbicydem Mustang Forte 195 SE może być użyta jako pasza lub podściółka dla zwierząt.

Słoma z roślin potraktowanych herbicydem Mustang Forte 195 SE może być użyta lub sprzedana poza gospodarstwo w przypadku przeznaczenia jej na cele energetyczne (tj. spalanie).

Obornik ze słomy pochodzącej z plantacji, na której stosowano środek Mustang Forte 195 SE, może być zastosowany i wymieszany z glebą tuż przed siewem rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz traw bez wsiewki roślin motylkowatych.

Obornik ze słomy pochodzącej z plantacji, na której stosowano środek Mustang Forte 195 SE musi być zastosowany i wymieszany z glebą minimum 6 miesięcy przed uprawą buraków, ziemniaków, roślin strączkowych, słonecznika, pomidorów, papryki, ogórków i innych roślin dyniowatych, sałaty, marchwi, pietruszki i innych warzyw oraz tytoniu.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Odmiana żyta Dańkowskie Złote w niesprzyjających warunkach glebowoklimatycznych może reagować istotną obniżką plonu ziarna mimo braku objawów fitotoksyczności na roślinach.

2. Niektóre odmiany owsa mogą wykazywać przejściowe zahamowanie wzrostu, które nie wpływa na plon.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne szczególnie rzepak ozimy, rzepak jary, gorczycę, warzywa kapustne, ziemniak, pomidor, rośliny strączkowe, rośliny motylkowe, burak cukrowy.

4. Opryskiwać podczas bezwietrznej pogody lub stosować rozpylacze antyznoszeniowe.

5. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

6. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów na środek należy przestrzegać zaleceń zawartych w etykiecie środka i nie stosować dawek ani wyższych ani niższych od zalecanych.

7. W przypadku stosowania łącznego herbicydu Mustang Forte 195 SE z innymi środkami ochrony roślin lub nawozami należy przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań zawartych w etykietach wszystkich stosowanych środków i nawozów.

8. Środka nie stosować:

− na rośliny mokre, chore i uszkodzone,

− w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,

− gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5oC lub mniej,

− w temperaturze powietrza poniżej 5oC i powyżej 25oC,

− w czasie nadmiernej suszy,

− po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Przy sporządzaniu mieszanin środków stosować wszelkie zalecenia i przeciwwskazania oraz środki ostrożności obowiązujące dla środka wchodzącego w skład mieszaniny.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej sposobem:

− opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,

− napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych do mycia opryskiwaczy środków myjących i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,

− części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka do mycia opryskiwaczy,

− ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

− z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Dla ludzi – nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Dla zwierząt – 7 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, owies – 60 dni.

Pszenica jara, jęczmień jary – 45 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

4 tygodnie od zastosowania można uprawiać wyłącznie zboża, kukurydzę;

jesień tego samego roku kalendarzowego można uprawiać wyłącznie zboża, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy;

wiosna następnego roku kalendarzowego (po upływie 11-13 miesięcy) można uprawiać zboża jare, kukurydza, sorgo, rzepak jary, gorczyca, słonecznik, ziemniak, burak cukrowy, cebula z siewu, marchew, sałata z rozsady, kapusta, kalafior, brokuł i inne uprawy kapustne/krzyżowe, trawy;

jesień następnego roku kalendarzowego (po upływie 16-17 miesięcy) można uprawiać zboża, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy;

wiosna kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 23-25 miesięcy) – można uprawiać wszystkie rośliny.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą − w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznym

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.