NOMAD 75 WG

O produkcie

Nomad 75 WG jest herbicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego, powschodowego zwalczania miotły zbożowej i niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

piroksysulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 75 g/kg (7,5%)

Działanie na chwasty

Nomad 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym, pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie. Środek blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Widoczne objawy działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw w górnych częściach chwastów jako chlorozy (żółknięcie) prowadzące do nekroz, zahamowania wzrostu i w konsekwencji zamierania chwastów. Górne liście przybierają zwiędły wygląd. Następnie efekt ten rozszerza się na całą roślinę. Całkowite zaschnięcie i obumarcie roślin w idealnych warunkach wzrostu następuje po 2-3 tygodniach. Gdy procesy życiowe chwastu są spowolnione z powodu mniej sprzyjających warunków np. niższe temperatury powietrza, pełen efekt chwastobójczy może się pojawić dopiero po 6-9 tygodniach.

Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5ºC. Środek najskuteczniej niszczy wrażliwe chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2-6 liści (rozety), a miotłę zbożową do końca stadium fazy krzewienia.

Dawka 100-120 g/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna.

Chwasty odporne: chaber bławatek.

Dawka 250 g/ha

Chwasty wrażliwe: wyczyniec polny, życica trwała

.

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 250 g/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha lub Olstick 90 EC 1 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 – 250 g/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha lub Olstick 90 EC 1 l/ha
 • Termin stosowania: środek zastosować wiosną po ruszeniu wegetacji roślin od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka zboża (BBCH 21-31), na chwasty w trakcie intensywnego wzrostu.
 • Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:

 • Środek stosować wyłącznie z przebadanym i zatwierdzonym adiuwantem (środkiem wspomagającym): Atpolan Bio 80 EC w dawce 1 l/ha lub Olstick 90 EC w dawce 1 l/ha.
 • Środek w dawce 120 g/ha stosować do zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych na plantacjach silnie zachwaszczonych oraz na chwasty bardziej zaawansowane w rozwju.
 • Środek w dawce 250 g/ha stosować do zwalczania wyczyńca polnego i życic.
 • Nie stosować z dolistnymi nawozami azotowymi. Należy uwzględniać 7-dniową przerwę między zastosowaniem środka Nomad 75 WG a aplikacją dolistnych nawozów azotowych.
 • W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. przymrozków, dużych różnic temperatur między nocą a dniem) na roślinach uprawianych mogą pojawić się przejściowe przebarwienia i zahamowania wzrostu, które nie mają negatywnego wpływu na plon.
 • Środek wnika do rośliny w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

Następstwo roślin

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać zboża lub kukurydzę, jednak nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania produktu i po zaoraniu plantacji na głębokość co najmniej 15 cm.

Po zbiorze rośliny uprawnej, jesienią tego samego roku lub wiosną kolejnego roku kalendarzowego można uprawiać: zboża, kukurydzę, życice, buraki cukrowe, gorczycę, ziemniaki, słonecznik, fasolę (fasola zwykła), peluszkę, koniczynę inkarnatkę, rzepak ozimy i rzepak jary. W kolejnych latach można uprawiać wszystkie rośliny.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środka nie stosować:

− na rośliny mokre, osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, choroby, zalanie lub przymrozki;

− w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych i/lub traw;

− gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5ºC lub mniej;

− w temperaturze powietrza poniżej 5ºC i powyżej 25ºC;

− w czasie nadmiernej suszy;

− po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych;

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Nomad 75 WG jest herbicydem zawierającym substancje czynną piroksysulam z grupy triazolopirymidyn (wg HRAC grupa B) o mechanizmie działania polegającym na hamowaniu syntezy aminokwasów (mechanizm ALS/AHAS) i istnieje ryzyko wystąpienia odporności miotły zbożowej, wyczyńca polnego, życicy oraz chwastów dwuliściennych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności ww. chwastów na substancje czynne o mechanizmie działania ALS/AHAS (należące do grupy pochodnych sulfonylomocznika lub triazolopirymidyn) należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

– ograniczyć stosowanie środków zawierających substancje czynne o mechanizmie działania ALS/AHAS do 1 zabiegu w sezonie wegetacyjnym;

– stosować środki zawierające substancje czynne o mechanizmie działania ALS/AHAS, na tym polu przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania;

– ściśle przestrzegać zaleceń umieszczonych na etykiecie stosowania środka, w tym nie stosować dawek niższych od zalecanych;

– jeśli stwierdzono lub istnieje podejrzenie, że na danym polu występuje miotła zbożowa, wyczyniec polny, życica odporne na substancje czynne o mechanizmie działania ALS/AHAS, w celu zapobieżenia dalszej selekcji form odpornych nie należy stosować na tym polu środka chwastobójczego zawierającego substancje czynne o ww. mechanizmie działania.

– w przypadku chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie herbicydów zawierających substancje czynne o różnych mechanizmach działania lub stosowania sekwencja zabiegów/mieszanin zbiornikowych herbicydów, gdzie co najmniej dwie substancje czynne zwalczają gatunek chwastu, u którego istnieje podejrzenie pojawienia się odporności lub stwierdzono występowanie odporności.

– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Zalecany sposób mycia opryskiwacza:

Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić, napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych do mycia opryskiwaczy środków myjących i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem, części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka do mycia opryskiwaczy, ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą. Z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony  organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
  • 3 m przy zastosowaniu dawki do 120 g/ha środka lub
  • 5 m przy zastosowaniu dawki 250 g/ha środka (oraz każdej wyższej niż 120 g/ha lub
  • 1 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 7% przy zastosowaniu dawki 250 g/ha środka ( oraz każdej wyższej niż 120 g/ha środka).

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • 60 dni (okres karencji zawiera się w okresie wegetacji).

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • 42 dni, przy czym należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w oryginalnych opakowaniach,

− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,

− w temperaturze 0oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Opróżnienie opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.