OBLIX 500 SC

O produkcie

OBLIX 500 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i częściowego ograniczenia występowania chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 500 g/l (44,13%).

Działanie na chwasty

Środek stosowany wspólnie ze środkami zawierającymi fenmedifam pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni. Odpowiednia wilgotność gleby sprzyja lepszemu pobieraniu środka z gleby co potęguje efekt chwastobójczy. Substancje czynne utrzymują się w górnej warstwie gleby zabezpieczając plantację przed zachwaszczeniem wtórnym.

Wrażliwość chwastów:

Stosowanie przedwschodowe

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita i mlecz zwyczajny.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, wiechlina roczna i wilczomlecz obrotny.

Chwasty odporne: jasnota purpurowa, psianka czarna i starzec zwyczajny.

Stosowanie powschodowe

Chwasty wrażliwe: maruna bezwonna, rdest powojowy ,tasznik pospolity, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, psianka czarna, rdest plamisty i szarłat szorstki.

Stosowanie środka

Środek ochrony roślin Oblix 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

Rośliny rolnicze

BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY

Stosowanie przedwschodowe

Termin stosowania: Zaleca się wykonać zabieg środkiem Oblix 500 SC przed siewem lub bezpośrednio po siewie buraków, lecz przed wschodami chwastów, na dobrze uprawioną wilgotną glebę.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

UWAGI

 1. Zabieg przedwschodowy nie zabezpiecza plantacji przed zachwaszczeniem na cały okres wegetacji i konieczne jest wykonanie zabiegów powschodowych.
 2. Tylko jeden zabieg przedwschodowy może być wykonany z zastosowaniem środka Oblix 500 SC.
 3. Zastosowanie przedwschodowe (przed lub tuż po siewie) wyklucza stosowanie środka Oblix 500 SC powschodowe w mieszaninach.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Stosowanie powschodowe

Środek Oblix 500 SC stosować w mieszaninie ze środkiem Corzal 157 SE w systemie dwóch zabiegów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania (w systemie dwóch zabiegów): 1 l/ha.

 • Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać na chwasty w fazie liścieni.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Oblix 500 SC 1 l/ha + Corzal 157 SE 2,5 l/ha.

 • Drugi zabieg wykonać 5 – 10 dni po zabiegu na chwasty w fazie liścieni.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Oblix 500 SC 1 l/ha + Corzal 157 SE 2,5 l/ha.

 • Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

 • Środek rozkłada się w glebie w okresie 5 miesięcy od zastosowania. Po upływie tego okresu na polu opryskiwanym środkiem (po wykonaniu średniej orki na głębokość co najmniej 15 cm) można uprawiać wszystkie rośliny.
 • W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka, z powodu uszkodzeń roślin przez choroby lub szkodniki, można uprawiać buraki (cukrowe, pastewne, ćwikłowe) oraz kukurydzę.
 • W przypadku uprawy buraka nie stosować ponownie środka Oblix 500 SC.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Środka nie stosować:

 • na glebach przesuszonych i zbrylonych,
 • na glebach piaszczystych, gliniasto-piaszczystych i torfowych,
 • na rośliny chore i osłabione.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
 • W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • 5 miesięcy w stosunku do roślin następczych przewidzianych w zmianowaniu.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0°C – 30°C, z dala od źródeł ciepła.
 • Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
 • Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Dodatkowe informacje

opakowanie

,