OBLIX 500 SC

O produkcie

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i dolistnie w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna etofumesat zaliczana jest do grupy N.

Zawartość substancji czynnej

etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 500 g/l (44,1%).

Działanie na chwasty

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. W roślinie powoduje ograniczenie wytwarzania wosków, zahamowanie wzrostu merystemów oraz opóźnienie podziału komórek.
Środek pobierany jest przez korzenie (rośliny dwuliścienne) lub pędy (rośliny jednoliścienne), a następnie jest przemieszczany do liści.

Środek najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni. Wrażliwe gatunki zwykle nie kiełkują lub kiełkują bardzo wolno, maja poskręcane liście często o ciemnozielonym zabarwieniu, zatrzymują wzrost w fazie siewek i szybko zamierają.
Odpowiednia wilgotność gleby sprzyja lepszemu pobieraniu środka z gleby co potęguje efekt chwastobójczy. Ze względu na długie utrzymywanie się środka w górnej warstwie gleby zabezpiecza on plantację przed zachwaszczeniem wtórnym.

Wrażliwość chwastów:

Stosowanie przedwschodowe

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita i mlecz zwyczajny.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, rdest plamisty, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowy), rdest ptasi, wiechlina roczna, wilczomlecz obrotny

Chwasty odporne: jasnota purpurowa, psianka czarna i starzec zwyczajny.

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Burak cukrowy, burak pastewny

a) Stosowanie przedwschodowe
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować przed siewem lub bezpośrednio po siewie buraków (BBCH 00 – 09), lecz przed wschodami chwastów, na dobrze uprawioną wilgotną glebę.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

b) Stosowanie powschodowe
Środek stosować w systemie dwóch zabiegów.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach buraka, od fazy 2 liści do fazy 9 liści (BBCH 12- 19), na wschodzące chwasty.

1-szy zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1,0 l/ha.

2-gi zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1,0 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: 5 – 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Stosowanie środka w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, nie mniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem

Plantacje nasienne traw

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach trawy od fazy widocznego drugiego rozkrzewienia do końca fazy krzewienia (BBCH 22 – 29).

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:
Środek stosować do odchwaszczania plantacji traw z wyjątkiem gatunków zaliczanych do rodzaju wiechlina.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie w okresie 5 miesięcy od zastosowania. Po upływie tego okresu na polu opryskiwanym środkiem (po wykonaniu średniej orki na głębokość co najmniej 15 cm) można uprawiać wszystkie rośliny.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka, z powodu uszkodzeń roślin spowodowanych przez choroby lub szkodniki, na polu na którym zastosowano środek nie można siać lub sadzić roślin następczych przez okres jednego miesiąca, za wyjątkiem roślin buraka cukrowego W przypadku uprawy buraka nie stosować środka ponownie.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
5 miesięcy w stosunku do roślin następczych przewidzianych w zmianowaniu.

Środki ostrożności, okresy karencji i szczegółowe warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

  1. Zabieg przedwschodowy nie zabezpiecza plantacji przed zachwaszczeniem na cały okres wegetacji.
  2. Tylko jeden zabieg przedwschodowy może być wykonany z zastosowaniem środka.
  3. Zastosowanie przedwschodowe wyklucza powschodowe stosowanie środka.
  4. Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
  5. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

–  postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin
–stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
–  dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
–  stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
–  stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
–  stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
–  dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
–  używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
–  używać kwalifikowanego materiału siewnego,
–  czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
–  informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
–  w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

6.Środka nie stosować:

– na glebach przesuszonych i zbrylonych,
– na glebach piaszczystych, gliniasto-piaszczystych i torfowych,na rośliny chore i osłabione.

7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

–  jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, lub

–  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

–  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać co najmniej trzykrotnie wodą.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą (kombinezon) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

w oryginalnych opakowaniach,
w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz

dostęp osób trzecich,
w temperaturze 0 oC – 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.