RACER 250 EC 1L

O produkcie

Racer 250 EC to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych, ziemniakach oraz w warzywach.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

flurochloridon (związek z grupy pochodnych pyrolidonu) – 250 g w l litrze środka.

Substancje niebezpieczne nie będące substancją biologicznie czynną: cykloheksanon, węglowodory, C9, aromatyczne.

Działanie na chwasty

Racer 250 EC jest selektywnym herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. W małym stopniu działa na chwasty po wschodach.

Pobierany jest poprzez korzenie i liścienie kiełkujących chwastów.

Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, palusznik krwawy, przytulia czepna, rumian polny, rzodkiew świrzepa, szczyr roczny, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny.

Chwasty odporne np.: marchew zwyczajna, ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny.

Stosowanie środka – rośliny rolnicze

PSZENICA OZIMA

 • Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na uprzednio starannie uprawioną glebę. Ziarno wysiewać na równą głębokość około 3 – 4 cm.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:2 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1 l – 2 l/ha.

PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:1,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1 l – 1,5 l/ha.

ZIEMNIAKI

 • Opryskiwać nie później niż 10 dni po posadzeniu bulw ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych. W uprawie ziemniaków wczesnych podkiełkowanych środek stosować do 3 – 5 dni po posadzeniu i uprzednim obredleniu oraz zabronowaniu pola.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:3 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2 l/ha.

W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów można stosować Racer 250 EC łącznie ze środkiem Sencor 70 WG, w dawce Racer 250 EC 1,5-2 l/ha + Sencor 70 WG 0,5 kg/ha.

Stosowanie środka – rośliny warzywne

MARCHEW, PIETRUSZKA

 • Opryskiwać do 5 dni po siewie.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l – 3 l/ha.

SELER

 • Opryskiwać do 3 dni po posadzeniu roślin.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l – 3 

PASTERNAK

 • Opryskiwać do 5 dni po siewie.
 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

1. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach o dużej zawartości próchnicy.

2. Racer 250 EC może spowodować przemijające jasne przebarwienia wschodzących roślin uprawnych, które nie wpływają na plon.

3. W przypadku wystąpienia obfitych opadów deszczu, na brzegach liści roślin uprawnych mogą wystąpić przejściowe jasne przebarwienia, również nie wpływające na plon.

Następstwo roślin

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo po zbiorze zbóż ozimych.

W przypadku konieczności zaorania zbóż (w wyniku wymarznięcia, uszkodzenia przez choroby lub szkodniki), w których zastosowano jesienią Racer 250 EC, wiosną można uprawiać: ziemniaki, zboża jare, kukurydzę, marchew, pasternak, pietruszkę, seler, czosnek, bobik i groch, natomiast nie uprawiać buraków, gorczycy, rzepaku jarego, kapusty i innych roślin z rodziny krzyżowych.

Po zbiorze ziemniaków, marchwi, pietruszki, selera i pasternaku traktowanych środkiem Racer 250 EC lub w przypadku zaorania plantacji tych roślin, na tym samym polu, po bronowaniu można uprawiać: pszenicę ozimą, żyto, pszenżyto, ziemniaki, słonecznik, czosnek, marchew, pasternak, pietruszkę i seler, a po wykonaniu orki również kukurydzę. Nie uprawiać (w tym samym roku) buraków, gorczycy, rzepaku ozimego, kapusty i innych roślin krzyżowych.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środka (również w mieszaninach) nie stosować:

– w czasie wschodów i po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia,

– aparaturą agrolotniczą,

– w temperaturze powyżej 25ºC,

– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne oraz podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury.

2. Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze płaskostrumieniowe gdy ciśnienie wynosi 2-3 atm. a prędkość wiatru nie przekracza 1-2 m/sek.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

W przypadku łącznego stosowania środków Racer 250 EC i Sencor 70 WG do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo cieczą użytkową środka Racer 250 EC wlać (z włączonym mieszadłem) zawiesinę herbicydu Sencor 70 WG (sporządzoną w oddzielnym naczyniu – zgodnie z instrukcją jego stosowania), a następnie zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postępować tak jak z resztkami cieczy użytkowej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0 oC – 30oC, w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.