TEPPEKI 50WG

TEPPEKI 50 WG jest środkiem owadobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym przeznaczony do zwalczania mszyc w pszenicy ozimej, ziemniaku, w sadach jabłoniowych, w uprawie róży, astra chińskiego, chryzantemy, tytoniu oraz w szkółkach świerku i buka.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej:

flonikamid (związek z grupy karboksamidów ) – 500 g/kg (50%).

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

Mszyce zbożowe

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.

Termin stosowania: Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Ziemniak

Mszyce ziemniaczane

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 kg/ha.

Termin stosowania: Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Jabłoń

Mszyce żerujące na jabłoni

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.

Termin stosowania: Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha. Ilość wody zależy od wielkości drzew oraz użytego sprzętu.

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Grusza

Mszyca jabłoniowo-zielona, mszyca gruszowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni .

Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodnika, od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do momentu, kiedy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość 10 mm (BBCH 11-71). Najczęściej stosuje się od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do momentu, kiedy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość 10 mm.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Śliwa

Mszyca śliwowo-trzcinowa, mszyca śliwowo-kocankowa, mszyca śliwowo-chmielowa

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni.

Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodnika, od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do momentu, kiedy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość 10 mm (BBCH 11-71). Najczęściej stosuje się od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do momentu, kiedy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość 10 mm.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Aster chiński, chryzantema (złocień), róża, szkółki buka i świerka

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Tytoń

Mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodnika do fazy pojawienia się kwiatostanu (BBCH do 50).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Chmiel

Mszyca śliwowo-chmielowa

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,18 kg/ha.

Termin stosowania: stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodnika od początku wzrostu (wydłużania) pędów do fazy zakończenia rozwoju szyszek (BBCH 31 – 79).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 1800 – 4000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Siewki i sadzonki iglastych i liściastych drzew i krzewów – szkółki leśne, zalesienia, odnowienia leśne.

Bawełnica wiązowa, miodownica dębówka, miodownica modrzewiowa, mszyca brzozowa, ochojnik sosnowy, ochojnik świerkowo-modrzewiowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek Teppeki 50 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i plecakowych.

Drzewa leśne – plantacje nasienne.

Obiałka korowa, miodownica długowłosa, miodownica sosnowa, mszyca świerkowa zielona, ochojnik świerkowo-modrzewiowy, ochojnik świerkowy zielony, zdobniczka dębowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek Teppeki 50 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych lub do drzew wysokich typu ODW1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek Teppeki 50 WG należy stosować przemiennie z insektycydami z grup chemicznych o innym mechanizmie działania.

2. Środek jest bezpieczny dla wielu gatunków i odmian roślin uprawnych, niemniej zaleca się przetestowanie środka na kilku wybranych roślinach każdej ze stosowanych odmian i pozostawienie na pewien czas zanim środek zostanie zastosowany na większej liczbie roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego w 50% wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony potomstwa pszczelego środek stosować po wieczornym oblocie pszczół, gdy roślina uprawna jest w fazie kwitnienia lub gdy w uprawie znajdują się kwitnące chwasty lub spadź. Podczas wykonywania zabiegu unikać znoszenia środka na sąsiadujące plantacje.

W przypadku uprawy pszenicy ozimej, ziemniaka, róży, astra chińskiego, chryzantemy, tytoniu, szkółki świerka i buka, siewek i sadzonek iglastych i liściastych drzew leśnych w szkółkach leśnych, zalesieniach, odnowieniach leśnych, oraz drzew leśnych na plantacjach nasiennych:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy jabłoni, gruszy, śliwy i chmielu:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Pszenica ozima – 28 dni.

Ziemniak – 14 dni.

Jabłka, gruszki, śliwki, chmiel – 21 dni.

Tytoń – 7 dni.

Aster chiński, chryzantema (złocień), róża, buk, świerk, szkółki leśne, zalesienia i odnowienia leśne, plantacje nasienne drzew leśnych – nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 5*C – 20*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne.

W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.