VALOR 250 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego przed zgnilizną twardzikową i czernią krzyżowych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:

difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (23,64%)

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy
czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy kwitnienia do pełni kwitnienia (ok. 50% kwiatów otwartych) (BBCH 60-65).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
 2. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
 3. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
  Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

 • 2 m od zbiorników i cieków wodnych lub
 • 1 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

 • Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  rzepak ozimy – 74 dni
 • Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami ( okres karencji dla pasz):
  zielonych części roślin, traktowanych środkiem Valor 250 EC, nie przeznaczać do celów paszowych
 • Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
  w razie konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, nie stosować środków zawierających difenokonazol na rośliny uprawiane następczo w sezonie wegetacyjnym, w którym został uprzednio zastosowany środek ochrony roślin Valor 250 EC

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
 • w temperaturze 0°C – 30°C.

Chronić przed wilgocią.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
Wypłukać usta.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Dodatkowe informacje

opakowanie

, ,