VERBEN

O produkcie

FUNGICYD w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu powierzchniowym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.

Środek zawiera dwie substancje czynne o różnym sposobie i mechanizmie działania: proquinazid z grupy chinazolin (wg FRAC grupa 13) i protiokonazol z grupy triazoli (wg FRAC grupa 3.)

Zawartość substancji czynnej

 • protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 200 g/l (18,94%)
  proquinazid (związek z grupy chinazolin) – 50 g/l (4,74%)

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


PSZENICA OZIMA

łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha
 • Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, wiosną, od fazy pełni krzewienia do fazy pełni kwitnienia, gdy 50% pylników jest wykształconych (BBCH 25-65).
 • W przypadku zwalczania łamliwości źdźbła środek należy zastosować do fazy 2. kolanka (BBCH 32).
 • Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

PSZENŻYTO OZIME

łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha
 • Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, wiosną, od fazy pełni krzewienia do fazy pełni kwitnienia, gdy 50% pylników jest wykształconych (BBCH 25-65).
 • W przypadku zwalczania łamliwości źdźbła zbóż środek należy zastosować do fazy 2. kolanka (BBCH 32).
 • Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

JĘCZMIEŃ OZIMY

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75- 1,0 l/ha
 • Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, wiosną, od fazy pełni krzewienia do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej – widoczne pierwsze ości (BBCH 25-49).
 • Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŻYTO OZIME

rynchosporioza zbóż

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-1,0 l/ha
 • Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, wiosną, od fazy pełni krzewienia do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej – widoczne pierwsze ości (BBCH 25-49).
 • Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

JĘCZMIEŃ JARY

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,75- 1,0 l/ha
 • Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, wiosną, od fazy pełni krzewienia do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej – widoczne pierwsze ości (BBCH 25-49).
 • Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środki ostrożności okresy karencji i szczegółowe warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 35 dni

Środek zawiera dwie substancje czynne o różnych sposobach (działanie zapobiegawcze, interwencyjne i/lub kuratywne) i odmiennych mechanizmach działania: proquinazid z grupy chemicznej chinazolin, którego mechanizm działania związany jest przewodzeniem sygnałów na poziomie komórkowym grzybów (wg FRAC grupa 13) i protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory demetylacji, SBI- DMI, wg FRAC grupa 3). Wielokrotne stosowanie tego samego środkalub innego środka zawierającego substancję czynną o takim samym mechanizmie działania może w konsekwencji prowadzić do spadku skuteczności na skutek rozwoju form odpornych w populacji sprawcy choroby. W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m in.:

 • stosowanie środka głównie zapobiegawczo i wyłącznie w zalecanych dawkach,
 • stosowanie środka tylko 1 raz w całym programie zwalczania chorób w sezonie wegetacyjnym uprawy,
 • niestosowanie środka w dawkach niższych niż zalecane w etykiecie, ani w dawkach podzielonych na kilka aplikacji,
 • stosowanie w przyjętym programie ochrony innych środków grzybobójczych zalecanych do zwalczania tych samych chorób i zawierających substancje czynne z innych grup niż FRAC 13 i FRAC 3, o odmiennym mechanizmie działania (stosowanie środków przemienne lub łaczne mieszaninach zbiornikowych).

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
 • Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
W tym celu, należy napełnić zbiornik opryskiwacza do 10% pojemności czystą wodą, przepłukać belki, zawory końcowe belek (jeśli są) i przewody cieczowe. Następnie całkowicie opróżnić zbiornik. Dla zbiorników z obrotową wewnętrzną dyszą myjącą: napełnić zbiornik czystą wodą do 10% objętości, następnie mieszać i przepłukiwać belkę oraz przewody cieczowe przez 15 minut. W przypadku zbiorników bez wewnętrznej obrotowej dyszy myjącej, zbiornik należy napełnić czystą wodą do połowy objętości, następnie wymieszać i przepłukać belkę oraz przewody cieczowe. Dopełnić zbiornik wodą i pozostawić na 15 minut w pozycji mieszania. Następnie przepłukać belki i przewody cieczowe oraz całkowicie opróżnić zbiornik.
Wymontować z belki dysze i ich obudowy i umyć oddzielnie w pojemniku z wodą i środkiem czyszczącym w zalecanym stężeniu.

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

 •  po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest tomożliwe lub
 •  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradacjęsubstancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 •  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich;
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, – w zamkniętym pojemniku, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu,
 • w temperaturze 5oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

 

Pierwsza pomoc

Antidotum; brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.