EMPONOR

O produkcie

FUNGICYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Zawartość substancji czynnej

boskalid (substancja z grupy karbosyamidów) – 200 g/l (18,3 %)

krezoksym metylowy (substancja z grupy strobiluryn) – 100 g/l (9,15 %)

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA

łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy (średni poziom zwalczania)

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 30-49). W przypadku zwalczania łamliwości źdźbła zabieg wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka (BBCH 30-32).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


PSZENICA JARA

septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 30-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


PSZENZYTO OZIME

septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 30-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


ŻYTO OZIME

rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 30-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


JĘCZMIEŃ OZIMY

plamistość siatkowa jęczmienia

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 30-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


JĘCZMIEŃ JARY
plamistość siatkowa jęczmienia

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 30-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Środki ostrożności i okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary – 56 dni

 1. Środek zawiera dwie substancje czynne o różnych mechanizmach działania: boskalid z grupy karboksyamidów (fungicydy inhibitory dehydrogenazy bursztynianowej – SDHI, wg FRAC grupa 7) oraz krezoksym metylu z grupy strobiluryn (inhibitory oddychania komórkowego – inhibitory cytochromu bc1 – fungicydy QoI, wg FRAC grupa 11).W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób środki grzybobójcze zawierające substancje czynne z grupy FRAC 7 i/lub z grupy FRAC 11 należy stosować maksymalnie w dwóch zabiegach w sezonie na danej plantacji zbóż. Ponadto zaleca się:
  • –  stosować środek głównie w zabiegach zapobiegawczych (profilaktycznie),
  • –  wyłącznie w zalecanej dawce, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na etykiecie,
  • –  w realizowanym programie ochrony środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennymmechanizmie działania.
 2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

 • –  jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na którejprzeprowadzono zabieg, lub
 • –  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologicznądegradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • –  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

  W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

 • Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
  nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

 • Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich, w temperaturze 0 oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku połknięcia: niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.