LABRADOR 05 EC

O produkcie

LABRADOR 05 EC to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu w uprawie buraka cukrowego i pastewnego oraz do zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego w uprawie rzepaku ozimego.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 50 g/l (5,3%)

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów
chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.
Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści,
pierwsze objawy są widoczne po upływie około 7 dni od wykonania zabiegu.
Pełny efekt jest widoczny po około 3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody.
Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie
środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności.
Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Perz właściwy jest najbardziej wrażliwy w fazie 4-6 liści właściwych.

Zastosowanie środka w terminie wiosennym
Chwasty wrażliwe:
w dawce 3,0 l/ha – perz właściwy
w dawce 1,2 l/ha – miotła zbożowa
w dawce 1,0 l/ha – wyczyniec polny

Zastosowanie środka w terminie jesiennym
Chwasty wrażliwe:
w dawce 1,5 l/ha – samosiewy zbóż ozimych, wyczyniec polny
w dawce 1,0 l/ha – miotła zbożowa, samosiewy pszenicy ozimej

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Termin stosowania: Zabieg wykonać, gdy rośliny buraka znajdują się w fazie od pierwszej pary liści do trzech par liści właściwych (BBCH 11-13).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate pojawią się ponownie).


Rzepak ozimy

a) Zabieg jesienny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.
Termin stosowania:
Zabieg wykonać jesienią od fazy jednego liścia do fazy początku rozwoju pędów bocznych (BBCH 11– 21).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Lub
b) Zabieg wiosenny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,2 l/ha.
Termin stosowania:
Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji ale nie później niż do końca fazy, kiedy widoczne jest
pierwsze międzywęźle (do BBCH 31).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym rzepaku ozimego: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Konopie siewne
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętych liścieni do fazy rozwiniętego szóstego
liścia właściwego (BBCH 10-16).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak jary
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy rozwoju
pierwszego pędu bocznego (BBCH 10-21).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Słonecznik zwyczajny
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy 6 liści (BBCH
10-16).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Soja
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszej pary liści właściwych do fazy rozwoju
pierwszego pędu bocznego (BBCH 11-21).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak ćwikłowy
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze nierozwiniętych liści
do fazy, gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH 11-39).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (np. w wyniku
wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać
rośliny dwuliścienne.
Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy – 77 dni.
Burak cukrowy, burak pastewny, konopie siewne, rzepak jary, słonecznik zwyczajny, soja, burak ćwikłowy – nie dotyczy.
1. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca.
2. Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27oC.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest zastosowanie technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90% lub wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest zastosowanie technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75% lub wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

– w oryginalnych opakowaniach,
– w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
– w temperaturze 0oC – 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informacje dodatkowe

opakowanie

, ,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.