VELUM PRIME

O produkcie

NEMATOCYD w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu kontaktowym i
układowym.

Zawartość substancji czynnej

fluopyram (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (34,5%)

Stosowanie środka

Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych

Ziemniak

mątwik ziemniaczany, mątwik agresywny

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,625 l/ha

Sposób i termin stosowania

Środek zastosować jednym z dwóch sposobów:

A. Opryskanie całej powierzchni pola, następnie równomierne wymieszanie z glebą na głębokość 10-20 cm, na co najmniej 3 dni przed sadzeniem.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha

B. Zabieg pasowy (rzędowy) gleby w trakcie sadzenia, przy użyciu urządzeń wyposażonych w dysze opryskujące.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Marchew, pietruszka, seler, pasternak, burak ćwikłowy

guzaki, korzeniak szkodliwy, cysty mątwika marchwiowego, nicienie glebowe rodzaju Trichodorus spp. i Tylenchorhynchus spp.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,625 l/ha

Sposób i termin stosowania

Opryskiwanie całej powierzchni pola, następnie równomierne wymieszanie z glebą na głębokość 10-20 cm, na co najmniej 10 dni przed siewem/sadzeniem.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Ziemniak, marchew, pietruszka, seler, pasternak, burak ćwikłowy – nie dotyczy

Substancją czynną środka jest fluopyram, związek z grupy benzamidów, który należy do grupy inhibitorów

dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) i jako fungicyd jest klasyfikowany wg FRAC do Grupy 7. Fluopyram jako związek nicieniobójczy nie stwarza aktualnie problemów związanych z odpornością szkodników.

Natomiast przy wykorzystaniu tej substancji jako fungicydu należy postępować z zalecaną strategią antyodpornościową. Z tego też względu po zastosowaniu środka, do pierwszego przewidzianego w programie zabiegu grzybobójczego nie powinno się wybierać środków zawierających substancje czynne z grupy SDHI (wg FRAC grupa 7).

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą (kombinezon) zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Po wykonaniu zabiegu na powierzchnie poddane opryskowi wchodzić dopiero po wyschnięciu preparatu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony wód gruntowych środka nie stosować częściej niż co drugi sezon wegetacyjny na tym samym obszarze.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w oryginalnych opakowaniach,

− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,

− z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 0°C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.