CARNADINE 200 SL

Zawartość substancji czynnych

acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów) 200 g/l (17,6%)

Stosowanie środka

Ziemniak
stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,18 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek należy zastosować w przypadku bujnie rozwiniętej naci
ziemniaczanej lub dużej liczebności stonki ziemniaczanej.
Termin stosowania:
zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od końca fazy rozwoju
liści (przed początkiem fazy rozwoju pędów bocznych na głównym pędzie) do końca fazy
rozwoju owoców (BBCH 20-79)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Rzepak ozimy
chowacz brukwiaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha
Termin stosowania:
Środek zastosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg
wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do
fazy 9 międzywęźli (BBCH 31-39).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha
Termin stosowania:
środek zastosować na początku nalotu na plantację, przed złożeniem jaj przez szkodniki,
zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle
do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte
(BBCH 31-59).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
słodyszek rzepakowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18-0,25 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg
wykonać od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy, gdy otwarte są
pierwsze kwiaty (BBCH 50-60).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha
Termin stosowania:
środek zastosować po wystąpieniu szkodnika na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg
wykonać od początku fazy kwitnienia, gdy jest otwartych co najmniej 10% kwiatów na
głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło
typową wielkość (BBCH 61-71).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w uprawie rzepaku ozimego w sezonie wegetacyjnym: 1
Jabłoń
owocówka jabłkóweczka
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha (0,154 l/ 10 000
m2 LWA – powierzchnia ściany liści)
Termin stosowania:
środek zastosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj, zgodnie z sygnalizacją,
lub w fazie rozwojowej jaja szkodnika określonej jako “czarna główka”. Zabieg wykonać od
początku fazy rozwoju owoców (BBCH 71) do początku okresu karencji, najpóźniej 14 dni
przed zbiorem owoców.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha
mszyca jabłoniowa
Zalecana/maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha (0,077 l/
10 000 m2 LWA – powierzchnia ściany liści)
Termin stosowania:
Środek zastosować po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych objawów jego żerowania,
zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od początku fazy rozwoju owoców (BBCH 71) do
początku okresu karencji, tj. najpóźniej 14 dni przed zbiorem owoców.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
 znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
2. Zalecana dawka środka w ochronie roślin sadowniczych odniesiona jest do faktycznego
obiektu opryskiwania, czyli bocznej powierzchni rzędu drzew, określanej jako
„powierzchnia ściany liści” – LWA:

Powierzchnia ściany liści [m2/ha] =2 x wysokość korony drzewa [m] / rozstawa rzędów [m] x 10 000 [m2/ha]

Obliczenie ilości środka potrzebnego na 1 ha sadu (kg/ha) w celu sporządzenia cieczy użytkowej:

Ilość środka [l/ha]=zalecana dawka środka na powierzchnię ściany liści [l/10 000 m2] x powierzchnia ściany liści [m2/ha] /10 000 [m2/ha]

Nie należy przekraczać maksymalnych zalecanych dawek środka:
0,125 l/ha i 0,25 l/ha w ochronie jabłoni nawet w sytuacji, gdy aktualna powierzchnia ściany liści (LWA) wskazywać może na potrzebę zastosowania środka w wyższej dawce.
3. Środek zawiera substancję czynną acetamipryd – związek z grupy pochodnych neonikotynoidów (insektycydy współdziałające z nikotynowymi receptorami acetylocholiny (Ach) – wg IRAC grupa 4A). W celu zminimalizowania ryzyka uodpornienia się populacji zwalczanych szkodników zaleca się m. in.:
 stosować środek wyłącznie w zalecanych dawkach i terminach,
 nie przekraczać maksymalnej zalecanej liczby zabiegów w sezonie,
 nie powtarzać w danym sezonie wegetacyjnym zabiegów z użyciem środków, zawierających substancje czynne, które ze względu na mechanizm działania należą do tej samej grupy co acetamipryd (grupa 4A wg IRAC),
 w przypadku konieczności wykonania kolejnego zabiegu owadobójczego, zastosować środek zawierający substancję czynną o innym mechanizmie działania, z innej grupy wg IRAC.

4. Termin zabiegu wyznaczyć za pomocą dostępnych metod sygnalizacji pojawu szkodników.
5. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.

OKRESY KARENCJI i NASTĘPSTWO ROŚLIN

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
ziemniaki – 7 dni
rzepak ozimy, rzepak jary- 28 dni
jabłoń – 14 dni

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji – rośliny następcze można siać lub uprawiać po 30 dniach od ostatniego zabiegu środkiem zawierającym acetamiprid.
W normalnym cyklu uprawowym – nie ma ograniczeń co do okresu od ostatniego zastosowania środka do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą (kombinezon) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.
Ziemniak
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Rzepak ozimy
Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Rzepak jary
Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Jabłoń, dawka 0,25 l/ha
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości:
– 20 m od zbiorników i cieków wodnych lub
– 15 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%, lub
– 10 od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących
znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%, lub
– 3 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
– 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
– 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%, lub
– 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.
Jabłoń, dawka 0,125 l/ha
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości:
– 15 m od zbiorników i cieków wodnych lub
– 10 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%, lub
– 3 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
– 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
– 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA ORAZ PIERWSZA POMOC

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
 w oryginalnych opakowaniach,
 w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
 w temperaturze 5 oC – 25oC.
Chronić przed zamarzaniem
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.