Propulse 250 SE

O produkcie

PROPULSE 250 SE jest środkiem grzybobójczym w formie zawiesino-emulsji, o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

fluopyram (związek z grupy pirydynyloetylobenzamidów) – 125 g/l (11,77%)
protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,77%)

Stosowanie Środka

Rzepak ozimy
zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów, od fazy luźnego kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 57-69).

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak jary

czerń krzyżowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów, od fazy luźnego kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 57-69).

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:

 1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12 0C.
 2. Zabieg wykonywać dokładnie aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
 3. Aby zapobiec zjawisku odporności środek stosować maksymalnie 1 raz w sezoniewegetacyjnym. W przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu zastosować

  środek o innym mechanizmie działania.

 4. W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentuwykształcenia łuszczyn na roślinach rzepaku.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • –  po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżelijest to możliwe lub
 • –  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologicznądegradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • –  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak – 56 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

 

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • −  w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • −  w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • −  w temperaturze 0 – 30°C.Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
  Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

  Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.