CAPALO 337,5 SE 5l

O produkcie

Capalo 337,5 SE jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

Fenpropimorf (związek z grupy morfolin) – 200 g/l (19,49%)

Epoksykonazol związek z grupy triazoli) – 62,5 g/l (6,09%)

Metrafenon (związek z grupy pochodnych ketonu difenylowego) – 75 g/l (7,31%)

Opis działania

Capalo 337,5 SE jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Stosowanie środka

Pszenica ozima, pszenżyto ozime

łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 – 2,0 l/ha.
 • Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30 -31).

Pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści,

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha – 2,0 l/ha
 • Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59).

Pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści,

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha – 2,0 l/ha
 • Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59).

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/h
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha – 2,0 l/ha
 • Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29 – 55).

Pszenica ozimapszenżyto ozime, jęczmień jary:

 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: 21 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uwagi:

1. Środek ogranicza występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni oraz wykazuje średni poziom zwalczania łamliwości podstawy źdźbła.

2. Środek w dawce 2 l/ha stosować przy dużym nasileniu chorób i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni.

3. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

2. Środek jest skuteczny również w temperaturze poniżej 120C.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechaniczne wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości co najmniej 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie i zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • pszenica ozima – 35 dni
 • pszenżyto ozime – 35 dni
 • jęczmień jary – 35 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0-30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.